Đề thi thử Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 1 đáp án chi tiết
3.3/5 3 votes

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

tranh hoặc hỗ trợ.
(3) Giữa các cá thể có khả năng giao phối với nhau sinh đời con hữu thụ.
(4) Hai cá thể trong nhóm có thể có mối quan hệ hội sinh hoặc ức chế cảm nhiễm.
(5) Các cá thể trong quần thể giao phối có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.
(6) Tập hợp các cá thể sống ở các sinh cảnh khác nhau. Số lượng các đặc điểm của một quần thể điển hình là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 8: “Đây là một dạng hệ sinh thái trẻ, nguồn năng lượng cung cấp chủ yếu từ quang năng. Thành phần và độ đa dạng sinh học thấp, được cung cấp thêm một phần vật chất từ bên ngoài” Đây là mô tả:
A. Hệ sinh thái rừng ôn đới B. Hệ sinh thái thảo nguyên
C. Hệ sinh thái thành phố D. Hệ sinh thái nông nghiệp
Câu 9: Cấu trúc nào tham gia vào quá trình điều hướng con đường vận chuyển nước và muối khoáng từ con đường gian bào sang con đường tế bào chất khi dòng nước và muối khoáng đi từ vỏ rễ vào trong trụ dẫn?
A. Lông hút B. Mạch gỗ C. Đai caspari D. Mạch rây
Câu 10: Ở một loài thực vật lưỡng bội 2n, xuất hiện một số cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng của chúng, mỗi tế bào đều thừa 2 NST ở 2 cặp NST tương đồng khác nhau, các cơ thể này gọi là:
A. Thể tứ nhiễm B. Thể tứ bội C. Thể ba nhiễm kép D. Thể tam bội kép
Câu 11: Nếu một gen đa hiệu bị đột biến ảnh hưởng đến sự biểu hiện kiểu hình mà gen đó chi phối sẽ dẫn
đến sự biến đổi:
A. Ở một trong các tính trạng mà gen này chi phối.
B. Ở toàn bộ các tính trạng mà gen này chi phối.
C. Ở toàn bộ các tính trạng do tất cả các gen trong cơ thể chi phối.
D. Ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể
Câu 12: Trong số các đối tượng động vật chỉ ra dưới đây:
(1). Sứa (2). Thủy tức (3). Giun dẹp (4). Côn trùng Có bao nhiêu đối tượng có hệ tiêu hóa dạng túi?
A. Tất cả các đối tượng (1); (2); (3) và (4) đều có hệ tiêu hóa dạng túi.
B. Chỉ có 2 đối tượng có hệ tiêu hóa dạng túi.

C. Có ít hơn 3 đối tượng có hệ tiêu hóa dạng túi.
D. Có 3 đối tượng có hệ tiêu hóa

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 GV Phan Khắc Nghệ Moon số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >