Đề thi thử Sinh 2020 GV Nguyễn Thành Công Hocmai số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Sinh 2020 GV Nguyễn Thành Công Hocmai số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Sinh 2020 GV Nguyễn Thành Công Hocmai số 1 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 GV Nguyễn Thành Công Hocmai số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 GV Nguyễn Thành Công Hocmai số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

C. Vùng biển có độ sâu 200-400m D. Đáy đại dương
Câu 8. Ở người, bộ cơ quan đảm nhận chức năng tiêu hóa hóa học chính và tham gia vào quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu cho cơ thể là:
A. Dạ dày B. Ruột non
C. Thực quản D. Ruột già
Câu 9. Trong số các đơn phân chỉ ra dưới đây, đơn phân nào tham gia vào cấu tạo của phân tủ tARN có mặt trong tế bào?
A. Ribonucleotide B. Nucleoside C. Axit amin D. Glucose
Câu 10. Thành phần cấu trúc nào sau đây trong cơ thể thực vật đảm bảo cho quá trình sinh trưởng sơ cấp của cơ thể thực vật?
A. Mô dẫn B. Mô phân sinh đỉnh C. Mô phân sinh bên D. Tầng sinh vỏ
Câu 11. Ở người, các tính trạng nào sau đây là do gen nằm trên NST giới tính X chi phối?
A. Mù màu, bạch tạng B. Mù màu, máu khó đông
C. Máu khó đông, bạch tạng D. PKU, bạch tạng.
Câu 12. Gọi p và q lần lượt là tần số của alen A và a của một locus nằm trên NST thường trong một quần thể, gọi H là tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp trong quần thể đó. Biểu thức nào sau đây xuất hiện ở một quần thể cân bằng di truyền?
A. H = pq B. H = p2+q2 C. H = 1-q2 D. H = 2pq
PHẦN THÔNG HIỂU
Câu 13. Loại đột biến nào sau đây làm tăng số loại alen của một gen nào đó trong vốn gen của quần thể sinh vật?
A. Đột biến gen B. Đột biến dị đa bội.
C. Đột biến lặp đoạn NST D. Đột biến lệch bội.
Câu 14. Trong các thực nghiệm nghiên cứu các đột biến ở cơ thể sinh vật, dạng đột biến mất đoạn có ý
nghĩa quan trọng trong việc:
A. Xác định vị trí của gen trên NST và nghiên cứu hoạt động của các gen nằm trên đoạn NST đó.
B. Nghiên cứu xác định vị trí của các gen trên NST đồng thời loại bỏ một số gen có hại trong quá trình tạo giống.
C. Tạo giống vật nuôi, cây trồng và giống vi sinh vật mới nhờ tái sắp xếp lại các gen trên NST.
D. Xác định vị trí của gen trên NST và tạo giống vi sinh vật mới có năng suất sinh khối cao
Câu 15. Một người có 48 NST trong tế bào, gồm 45 NST thường, NST 21 gồm

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 GV Nguyễn Thành Công Hocmai số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >