Đề thi thử Sinh 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Sinh 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Sinh 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

n quan đến gen nên không có khả năng di
truyền
(3). Các alen trong cùng một gen đều có mức phản ứng như nhau
(4). Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng rộng (5). Những loài sinh sản theo hình thức sinh sản sinh dưỡng thường dễ xác định được mức phản ứng
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 40. Có mấy đáp án dưới đây đúng với loài sinh sản hữu tính?
(1). Số lượng gen trên mỗi phân tử ADN càng lớn thì nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc tự nhiên càng

lớn
(2). Số lượng NST đơn bội càng lớn thì sẽ có nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên càng phong phú
(3). Bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn cho con kiểu gen
(4). Bộ NST được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể của loài nhờ sự kết hợp 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

ĐÁP ÁN

1 A 11 A 21 C 31 B
2 B 12 C 22 A 32 C
3 D 13 B 23 C 33 B
4 B 14 B 24 C 34 D
5 A 15 B/D 25 C 35 C
6 D 16 D 26 B 36 A
7 D 17 B 27 A 37 A
8 C 18 B 28 C 38 C
9 D 19 B 29 A 39 B
10 D 20 A 30 A 40 A

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN SINH 2020 S Ố 5
CHUYÊN TRẦN PHÚ LẦN 1

Câu 1. Loại nucleotit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử mARN?
A. Uraxin. B. Xitôzin. C. Timin. D. Ađênin.
Câu 2. Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ?
A. chuyển hóa năng luợng ở dạng hoá năng thành quang năng
B. tổng hợp glucôzơ.
C. Tiếp nhận CO2
D. hấp thụ năng lượng ánh sáng.
Câu 3. Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể luõng bội 2n =14. Số nhóm gen liên kết của loài này là
A. 28 B. 14 C. 2 D. 7
Câu 4. Ở tế bào nhân thực, quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở vị trí nào sau đây?
A. Màng tế bào B. Nhân tế bào, ti thể, lục lạp.
C. Trung thể D. Màng nhân.
Câu 5. Cho biết quá trình giảm phân không phát sinh đột biến. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây cho nhiều loại giao tử nhất?
A. AaBb. B.

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >