Đề thi thử môn Vật Lý 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Vật Lý 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Vật Lý 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Vật Lý 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật Lý 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


0 0
Câu 16. Gọi φ là độ lệch pha của u so với i trong mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong mạch có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra thì

A.    rad
2

B.     rad
2

C.   0 rad

D.   1rad

Câu 17. Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng
A. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
B. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
C. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
D. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
Câu 18. Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng f0. Khi tác dụng vào nó một ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số f thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức nào sau đây đúng?
A. f = 2f0. B. f = f0. C. f = 0,5f0. D. f = 4f0.
Câu 19. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(40nt − πx) (mm). Biên độ của
sóng này là
A. π mm. B. 4 mm. C. 2 mm. D. 40n mm.
Câu 20. Một vật nhỏ khối lượng m, dao động điều hoà với phương trình li độ x = Acos(ωt + φ) (A, ω, φ là các hằng số). Cơ năng của vật là

A. 1 mA2
2

B. mA2

C. 1 m2A2
2

D. m2A2

Câu 21. Trên một sợi dây dài 80 cm với hai đầu dây cố định, đang có sóng dừng, người ta đếm được có hai bụng sóng. Bước sóng của sóng dừng trên dây là
A. 20 cm. B. 160 cm. C. 40 cm. D. 80 cm.
Câu 22. Tại một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài I dao động điều hoà với chu kì T. Nếu chiều dài ℓ tăng bốn lần thì chu kì là
A. T. B. T. C. 4T. D. 2T.
Câu 23. Một điện trường đều có phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC, chiều từ B đến C và cường độ 3000 V/m, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Hiệu điện thế giữa hai

Hiện tại Đề thi thử môn Vật Lý 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >