Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


đường thẳng, xung quanh vị trí cân bằng chung O, với
phương trình dao động lần lượt là x  8 cost    cm và x  4 3 cost    cm. Khoảng cách giữa
1  6  2  3 
   
hai điểm sáng khi chúng có cùng giá trị vận tốc là
A. 1,1 cm B. 4 cm C. 14,9 cm D. 4 cm
Câu 38: Một vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính phân kì cho ảnh ảo cao bằng nửa vật và cách vật 10 cm. Tiêu cự của thấu kính bằng
A. 20 cm B. –20cm C. 10 cm D. –10 cm
Câu 39: Cho mạch điện như hình vẽ: 1  4 V, 2  6 V, r1  r2  1 Ω; R là biến trở. Thay đổi R để công

suất trên R cực đại. Giá trị công suất cực đại đó bằng
A. 12,5 W
B. 50,0 W
C. 25,0 W
D. 9,0 W

1 , r1

1 , r1

Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số f  25 Hz. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa một điểm
cực đại và một điểm cực tiểu giao thoa liên tiếp là 1 cm. Sóng truyền trên mặt nước có tốc độ là
A. 1,0 m/s. B. 2,0 m/s. C. 0,4 m/s. D. 2,5 m/s.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
A C B B B D C B D D
Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20
C C D C C D B D A A
Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30
D C C C A A B A D A
Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu

Hiện tại Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >