Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 12

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 12

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 12
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 12

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 12 pdf

Download ngay


π/2π2 ) (V). Khi t = 0,1s dòng điện có giá trị 2, 75 2A
. Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn dây có giá trị là
A. 110 2V B. 440V C. 220 2V D. 220V
Câu 26: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi Δt là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật

có động năng bằng thế năng. Tại thời điểm t vật đi qua vị trí có tốc độ 8

3 cm / s

với độ lớn gia tốc 96π2

cm/s2. Sau đó một khoảng thời gian Δt, vật đi qua vị trí có độ lớn vận tốc 24π cm/s. Biên độ dao động của vật có giá trị :
A. 2cm B. 4 3cm C. 2 3cm D. 4cm
Câu 27: Cho hai quả cầu nhỏ giống nhau có cùng điện tích q. Hai quả cầu được treo cạnh nhau trong không khí vào cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh không dãn, dài như nhau. Khi cân bằng mỗi sợi dây lệch khỏi phương thẳng đứng một góc α. Nhúng hai quả cầu vào trong dầu có hằng số điện môi bằng 2, góc lệch

của mỗi dây treo so với phương thẳng đứng vẫn là α. Biết khối lượng riêng của dầu là 0,8.103 kg/m3. Khối
lượng riêng của quả cầu có giá trị là
A. 0,2.103 kg/m3. B. 0,4.103 kg/m3. C. 0,8.103 kg/m3. D. 1,6.103kg/m3
Câu 28: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 1 m, vật nặng khối lượng m = 1 kg treo tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Đưa vật nặng đến vị trí sao cho dây treo căng và hợp với phương thẳng đứng góc α0 = 600 rồi thả nhẹ. Biết cơ năng của con lắc bảo toàn trong quá trình dao động. Vận tốc của vật nặng khi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc α = 300 có giá trị là
A. 6,38 m/s. B. 7,32 m/s C. 14,64 m/s. D. 8,66 m/s
Câu 29: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 40 Ω và độ tự cảm L  0, 7 H , tụ điện có điện dung

C  100 F

và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu

điện thế xoay chiều u  100 2 cos100t (V). Thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đ

Hiện tại Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 12 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >