Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 7 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


(U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB. Ban đầu

điều chỉnh biến trở để có giá trị R  , thay đổi f, khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng trên C đạt cực đại. Sau đó giữ tần số không đổi f = f2, điều chỉnh biến trở thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM không thay đổi. Hệ thức liên hệ giữa f2 và f1 là

A. f

 4 f

B. f  f

C. f

 f1

D. f  3 f

2 3 1

2 1 2

2 2 1

Đáp án

1-A 2-B 3-D 4-B 5-A 6-A 7-A 8-D 9-B 10-C
11-C 12-D 13-D 14-B 15-D 16-A 17-B 18-A 19-C 20-A
21- C 22- C 23- A 24-B 25- C 26-B 27- C 28- C 29- A 30-A
31- A 32-D 33- A 34-A 35- C 36-B 37- B 38-A 39- D 40-B

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN LÝ 2020 S Ố 2
CHUYÊN KHOA H ỌC TỰ NHIÊN LẦN 1

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1: Một con lắc lò xo có khối lượng 200g dao động cưỡng bức ổn

định dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ vào tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ có dạng như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo là:

A(cm)
12

4

O

rad / s

A. 50N/m B. 32N/m
C. 42,25N/m D. 80N/m
Câu 2: Để phân biệt sóng ngang và sóng dọc ta dựa vào:

2 5 8

A. phương truyền sóng và tần số sóng B. tốc độ truyền sóng và bước sóng.
C. phương dao động và phương truyền sóng D. phương dao động và tốc độ truyền sóng Câu 3: Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ thời điểm t1 = 0 đến thời điểm t2 quả cầu của con lắc đi được quãng đường S và chưa đổi chiều chuyển động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,6J. Từ thời điểm t2 đến thời điểm t3 chất

Hiện tại Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >