Đề thi thử môn Vật lí 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật lí 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


ngang gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng k, dao động dưới tác dụng của ngoại lực F= F0cos2πft, với F0 không đổi và f thay đổi được. Với mỗi giá trị của f, dao động ổn định với biên độ
A. Kết quả khảo sát ta được đường biểu diễn biên độ A của con lắc theo tần số f có đồ thị như hình vẽ. Ở tần số f = 5 Hz, lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại xấp xỉ bằng
A. 9,8 N. B. 7,4 N.

A(cm)
14
12
10
8
6
4
21 3 5 7 9

f (Hz)
11

C. 15,2 N. D. 12,4N
Câu 36. Mắc một điện trở R = 5 Ω với một nguồn điện có điện trở trong bằng 0,1 Ω thành mạch điện kín thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện bằng
A. 12,24 V. B. 12,48 V. C. 12 V. D. 12,8V
Câu 37. Một đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R, cuộn cảm thuần có

độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự đó, các giá trị R và C cố định, cuộn dây thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu cuộn cảm UL và hệ số công suất cosọ của đoạn mạch theo giá trị của hệ số tự cảm L. Tại thời điểm L = L0, hệ số công suất hai đầu mạch chứa phần tử R, L là?

UL cos  1

0 L1 L0 L2

UL

cos  L

A. 0,96. B. 0,69. C. 0,75. D. 0,82.
Câu 38. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, đặt hai nguồn sóng kết hợp có phương trình u1
= u2 = acos20πt cm tại hai điểm A và B cách nhau 6 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s.
Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn sóng trên đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB tại B là
A. 6. B. 4. C. 2. D. 10.
Câu 39. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và vật M có khối lượng 150 g. Vật N có khối lượng 50 g liên kết với M. Hệ được đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát như hình vẽ. Ban đầu đẩy hai v

Hiện tại Đề thi thử môn Vật lí 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >