Đề thi thử môn Vật lí 2020 Megabook số 12

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Megabook số 12

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Megabook số 12
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Megabook số 12

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật lí 2020 Megabook số 12 pdf

Download ngay


h giữa 2 khe kết hợp là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng bằng
A. 1,14 mm. B. 0,76 mm. C. 1,52 mm D. 0,38 mm.
Câu 24: Đồ thị nào không phù hợp với quá trình đẳng áp

A. Hình 1. B. Hình 3. C. Hình 4 D. Hình 2
Câu 25: Đặt điện áp u = U cosωt (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện
trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 thì điện áp hiệu

dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị đại

3
2 L max

và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện

trong mạch là α ( 0 < α < π/2). Khi L = L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị ULmax và điện áp hai đầu đoạn mạch sơm pha so với cường độ dòng điện là 0,5 α. Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là: A. B. C. D. Câu 26: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện? A. Êlectron bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác. B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào. C. Êlectron bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng. D. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng. Câu 27: Cho đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trên hình vẽ, đường P(1) là P(W) đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công suất tiêu thụ của đoạn mạch theo R khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u1 = U1cos(ω1t + φ1) với (U1, ω1 dương và không đổi; đường P(2) là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công 125 P(1) Y 100 P(2) suất tiêu thụ của đoạn mạch theo R khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u2 = U2cos(ω2t + φ2) với (U2, ω2 dương và không đổi. Giá trị Y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 105W. B. 115W. C. 110W. D. 120W. O 20 145 R() Câu 28: Tần số f của dao động điệ Hiện tại Đề thi thử môn Vật lí 2020 Megabook số 12 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >