Đề thi thử môn Vật lí 2020 GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 12

Đề thi thử môn Vật lí 2020 GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 12

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Vật lí 2020 GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 12

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật lí 2020 GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 12 pdf

Download ngay


uMB ) có đồ thị như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị xấp xỉ bằng

300 2
60 6
O

300 2

u(V)

1 2

uAN

t(102 s)

A. 150 V. B. 225 V. C. 285 V. D. 275 V.
Câu 32. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 18,6 cm, cùng pha. Điểm dao động với biên độ cực tiểu thuộc AB và gần trung điểm của AB nhất cách A là 9 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trong khoảng AB là
A. 30. B. 33. C. 31. D. 32.
Câu 33. Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 9,4 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 6cos (40πt) ( uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng AB , số điểm dao động với biên độ 9 mm là
A. 20. B. 11. C. 9. D. 18.
Câu 34. Đặt điện áp u = U cos(1007t) V vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần
R = 100 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , dung kháng của tụ điện bằng 200 Ω và điện áp u sớm pha 
4
so với cường độ dòng điện trong mạch. Giá trị của L là

A.  H 4

B. 2 H

C. 3 H

D. 1 H

Câu 35. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 8 cm dao động với tần số f = 10 Hz, cùng pha. Tại điểm M cách A và B lần lượt là 25 cm và 20,5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 3 m/s. B. 0,3 m/s. C. 1,5 m/s. D. 15 cm/s.

Câu 36. Một vật có khối lượng m = 200 g, thực hiện đồng thời hai
dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Đồ thị thế năng của vật
16
khi dao động theo từng dao động thành phần x1 và x2 được biểu diễn
như hình dưới đây. Lấy π2 = 10. Tốc độ cực đại của vật là 9
A. 3π cm/s. B. π cm/s.
O
C. 5π cm/s. D. 4π cm/s.

Câu 37.

Hiện tại Đề thi thử môn Vật lí 2020 GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 12 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >