Đề thi thử môn toán 2020 CCBOOK Số 22

Đề thi thử môn toán 2020 CCBOOK Số 22

Đề thi thử môn toán 2020 CCBOOK Số 22
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 CCBOOK Số 22

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử môn toán 2020 CCBOOK Số 22

Trích trong tài liệu

Vậy hàm số có 2 điểm cực đại và 3 điểm cực tiểu.
Câu 11: Đáp án là C

Xét trên , ta có:
Suy ra .
Câu 12: Đáp án là D
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có điểm cực tiểu .
Câu 13: Đáp án là A

Suy ra . Nên .

Câu 14: Đáp án là A
Tự luận:

gồm và , trong đó có điểm cực trị
có 3 điểm cực trị có nghiệm đơn hoặc có nghiệm đơn và nghiệm kép
.
Trắc nghiệm: Số cực trị của hàm số bằng số cực trị của hàm số cộng số giao điểm của (không tính tiếp điểm)
Hàm số có cực trị
Do đó hàm số có cực trị
phương trình có nghiệm đơn hoặc có nghiệm đơn và có nghiệm kép
.
Câu 15: Đáp án là C
Ta có:
Do đó:

Vậy có điểm biểu diễn tập nghiệm của phương trình trên đường tròn lượng giác.
Câu 16: Đáp án là D

là hình vuông cạnh nên
Xét tam giác vuông tại :

Xét tam giác vuông tại :

.

Câu 17: Đáp án là D
Ta có , ( dấu xảy ra tại một điểm ), suy ra hàm số luôn nghịch biến trên toàn trục số .
Câu 18: Đáp án là A

Ta có:
(do )
(do là hình vuông)
.
Câu 19: Đáp án là B
có tâm , bán kính .
Câu 20: Đáp án là C
Tập xác định : .

Yêu cầu bài toán ,
.
Vì nguyên nên nhận .

Câu 21: Đáp án là B
Ta có ; . Do đó tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là .
Ta có ; . Do đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là .
Vậy đồ thị của hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận.
Câu 22: Đáp án là B
Tập xác định: .
Ta có .
Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số có 1 điểm cực trị.
Trắc nghiệm
Hàm số bậc 4 trùng phương có hệ số thì sẽ có 1 điểm cực trị.
Câu 23: Đáp án là B
TXĐ: ;

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 CCBOOK Số 22 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >