Đề thi thử môn toán 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử môn toán 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… Số báo danh: ………………………..

Câu 1: Cho hàm số có đạo hàm trên và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Nhận xét nào đúng về hàm số ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
Câu 2: Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 3: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm tam giác ABC, ACC’, A’B’C’. Mặt phẳng nào sau đây song song với (IJK)?
A. (BC’A) B. (AA’B) C. (BB’C) D. (CC’A)
Câu 4: Cho hàm số có đạo hàm . Hàm số liên tục trên tập số thực và có đồ thị như hình vẽ. Biết . Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên bằng:
A. B.
C. D.
Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD, gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SC. Tìm mệnh đề đúng.
A. B. C. D.
Câu 6: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng.
A.
B.
C.
D.
Câu 7: Cho một đa giác lồi (H) có 10 cạnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó là ba đỉnh của (H), nhưng ba cạnh không phải ba cạnh của (H)?
A. 40 B. 100 C. 60 D. 50
Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có , đường cao có phương trình và trung tuyến CM có phương trình . Tìm tọa độ đỉnh C?
A. B. C. D.
Câu 9: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số nghịch biến trên toàn trục số?
A. 9 B. 7 C. Vô số D. 8
Câu 10: Cho hàm số có đạo hàm trên và có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số có bao nhiêu điểm cực đại, cực tiểu?
A. 1 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.
B. 2 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.
C. 3 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.
D. 2 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.
Câu 11: Giá trị lớn nhất của hàm số trên bằng:
A. B. 0 C. D. 2
Câu 12: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số có điểm cực tiểu .
B. Hàm số có điểm cực đại .
C. Hàm số có điểm cực tiểu .
D. Hàm số có điểm cực tiểu .

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >