Đề thi thử môn Sinh 2020 Thầy Nghệ Moon số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Sinh 2020 Thầy Nghệ Moon số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Sinh 2020 Thầy Nghệ Moon số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Sinh 2020 Thầy Nghệ Moon số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Sinh 2020 Thầy Nghệ Moon số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ông sừng.
C. F1: 1 có sừng : 1 không sừng; F2: 3 có sừng: 1 không sừng.
D. F1: 1 có sừng : 1 không sừng; F2: 1 có sừng: 1 không sừng.
Câu 29: Chiều dài và chiều rộng của cánh của một loài ong mật trinh sản được quy định bởi hai gen A và B nằm trên cùng một NST có quan hệ trội lặn hoàn toàn, khoảng cách di truyền giữa hai gen quá nhỏ dẫn đến hai gen liên kết hoàn toàn với nhau. Tiến hành phép lai ong cái cánh dài, rộng và ong đực cánh ngắn, hẹp thu được F1 toàn cánh dài, rộng. Cho ong chúa F1 giao hoan cùng các con ong đực F1, nếu xét cả giới tính thì ở F2 sẽ thu được bao nhiêu kiểu hình đối với hai tính trạng nói trên?
A. 5 B. 3 C. 6 D. 2

Câu 30: Ở ruồi giấm, tiến hành phép lai: locus là 2%, thì tần số hoán vị gen sẽ là:

Ab X M X m  AB X M Y
aB ab

nếu F1 có tỷ lệ kiểu hình lặn ở tất cả các

A. 30% B. 35% C. 40% D. 32%
Câu 31: Ở một loài thực vật, xét sự di truyền của 3 tính trạng đơn gen. Mỗi tính trạng do một locus 2 alen trội lặn hoàn toàn chi phối. Trong 3 tính trạng, có 2 tính trạng có các locus chi phối nằm trên NST số 3, tính trạng còn lại do locus trên NST số 5 chi phối. Ở một cây dị hợp tử 3 locus, tiến hành tự thụ phấn thu được đời sau có tỷ lệ cá thể mang cả 3 tính trạng trội là 50,73%. Theo lí thuyết, số cá thể F1 có kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ:
A. 27,95%. B. 16,91%. C. 11,04%. D. 22,43%.
Câu 32: Ở ruồi giấm, một học sinh quan sát quá trình giảm phân hình thành giao tử của 1 tế bào sinh dục

có kiểu gen AaBb De X HY
dE

từ đó ghi vào sổ thí nghiệm 1 số nhận xét sau đây:

(1). Tùy thuộc các xếp hàng của NST trong kỳ giữa I mà quá trình có thể tạo ra 16 loại giao tử khác nhau.

(2). Hiện tượng hoán vị xảy ra đối với cặp NST De
dE

và tạo ra 4 loại giao tử riêng biệt liên quan đến cặp

NST này.
(3) Nếu tạo ra loại giao tử ABDeY thì nó sẽ chiếm tỷ lệ 1/2 trong tổng số giao tử tạo r

Hiện tại Đề thi thử môn Sinh 2020 Thầy Nghệ Moon số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >