Đề thi thử môn Sinh 2020 Thầy Nam Hoc24h số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Sinh 2020 Thầy Nam Hoc24h số 7 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Sinh 2020 Thầy Nam Hoc24h số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Sinh 2020 Thầy Nam Hoc24h số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ái cổ →Nguyên sinh → Trung sinh→Tân sinh
C. Thái cổ → Nguyên sinh →Cổ sinh→ Trung sinh→Tân sinh
D. Thái cổ → Nguyên sinh → Trung sinh→Cổ sinh →Tân sinh
Câu 35: Ruồi giấm gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn so với b cánh ngắn. Lai ruồi đực thân xám cánh dài với ruồi cái thân đen cánh ngắn thu được F1 có tỷ lệ kiểu hình 50% xám,dài: 50% đen ngắn. Ruồi đực thân xám cánh dài ở P có kiểu gen

A. AB Ab

B. AB ab

C. AB AB

D. Ab aB

Câu 36: Nồng độ NH4+ trong cây là 0,2%, trong đất là 0,05% cây sẽ nhận NH4+ bằng cách
A. Hấp thụ thụ động B. thẩm thấu C. Hấp thụ chủ động D. Khuếch tán
Câu 37: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 3’…AAAXAATGGGGA…5′. Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này là
A. 5’…TTTGTTAXXXXT…3′. B. 5’…AAAGTTAXXGGT…3′.
C. 5’…GTTGAAAXXXXT…3′. D. 5’…GGXXAATGGGGA…3′.
Câu 38: Cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng của môi trường chủ yếu nhờ cấu trúc nào ?
A. tế bào ở đỉnh sinh trưởng của rễ B. tế bào lông hút
C. tế bào biểu bì rễ D. tế bào ở miền sinh trưởng của rễ
Câu 39: Hệ tuần hoàn kín có ở những động vật nào
(1) Tôm (2) Mực ống (3) ốc sên
(4) ếch (5) trai (6) bạch tuộc (7) giun đốt
A. (2),(3),(5) B. (5),(6),(7) C. (1),(3),(4) D. (2),(4),(6),(7)
Câu 40: Ở một loài thực vật tính trạng màu hoa do 2 gen, mỗi gen gồm 2 alen (alen trội là trội hoàn toàn) năm trên hai NST thường khác nhau qui định. Cho giao phấn hai dòng hoa vàng đều thuần chủng (P), thu được F1 đồng loạt cây hoa tím. Cho F1 ngẫu phối, F2 thu được 270 cây hoa tím, 180 cây hoa vàng và 30 cây hoa trắng. Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về phép lai ?

(1) Tính trạng màu hoa di truyền theo qui luật p

Hiện tại Đề thi thử môn Sinh 2020 Thầy Nam Hoc24h số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >