Đề thi thử môn Sinh 2020 Megabook số 12

Đề thi thử môn Sinh 2020 Megabook số 12

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Sinh 2020 Megabook số 12

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Sinh 2020 Megabook số 12 pdf

Download ngay

ở F1 là
A. 22,22% B. 9,375% C. 7,48% D. 44,44%
Câu 39: Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lâp mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn, trong đó tần số các alen là A=0 4: a=0,6; B = 0,5; b = 0,5. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về quần thể này?
I. Quần thể có 5 loại kiểu gen dị hợp.
II. Trong các kiểu gen của quần thể, loại kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ cao nhất.
III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang 2 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 3/68
IV. Cho tất cả các cá thể có kiểu hình aaB- tự thụ phấn thì sẽ thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 5 : 1.
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 40: Ở ruồi giấm, hai gen A và B cùng nằm trên một nhóm liên kết cách nhau 20cM. Trong đó A quy định thân xám trội hoàn toàn so với thân đen; B quy định chân dài trội hoàn toàn so với b quy định cánh cụt. Gen D nằm trên NST giới tính X, trong đó D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắi

trắng. Có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có kiểu hình đực thân xám, cánh dài, mắt trắng chiếm tỉ lệ 12,5%.

I. AB X D X d  Ab X DY
ab aB
IV . Ab X D X d  Ab X DY
aB aB

II. Ab X D X d  AB X dY
aB ab
V . AB X D X d  Ab X d Y
ab aB

III. Ab X d X d  Ab X DY aB aB
VI. AB X d X d  Ab X DY
ab aB

A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Đáp án

1-C 2-A 3-D 4-C 5-B 6-D 7-A 8-C 9-C 10-D
11-C 12-D 13-B 14-D 15-B 16-D 17-B 18-B 19-B 20-C
21-D 22-C 23-B 24-B 25-D 26-D 27-A 28-B 29-A 30-D
31-B 32-A 33-B 34-C 35-A 36-A 37-B 38-A 39-A 40-C

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN SINH 2020 S Ố 10
SỞ GIÁO DỤC BẮC NINH LẦN 1

Câu 1: Gen B trội hoàn toàn so với gen b, Biết rằng không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau đây cho tỉ
lệ kiểu gen là 1 : 1?
A. BB × bb. B. Bb × bb. C. BB × B B. D. Bb × Bb.
Câu 2:
Nhó

Hiện tại Đề thi thử môn Sinh 2020 Megabook số 12 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >