Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 2 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 2 có lời giải pdf

Download ngay

: Ngay sau bữa ăn chính, nếu tập thể dục thì hiệu quả tiêu hoá và hấp thụ thức ăn sẽ giảm do
nguyên nhân nào sau đây?
A. Tăng tiết dịch tiêu hoá B. giảm lượng máu đến cơ vân
C. tăng cường nhu động của ống tiêu hoá D. giảm lượng máu đến ống tiêu hoá
Câu 14: Ở một loài thực vật, khi lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng (P) thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 56,25% cây hoa đỏ và 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn thì thu được đời con gồm
A. 25% cây hoa đỏ và 75% cây hoa trắng B. 100% cây hoa trắng.
C. 75% cây hoa đỏ; 25% cây hoa trắng D. 100% cây hoa đỏ.
Câu 15: Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
AB Dd  AB dd , nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình aaB-D- ở đời con
ab ab
chiếm tỷ lệ:
A. 4,5% B. 2,5% C. 8% D. 9%
Câu 16: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ
A. 9/256 B. 9/128 C. 27/128 D. 9/64
Câu 17: Ở người, gen quy định màu mắt có 2 alen (A và a), gen quy định dạng tóc có 2 alen (B và b), gen quy định nhóm máu có 3 alen (IA, IB và IO). Cho biết các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, số kiểu gen tối đa có thể được tạo ra từ 3 gen nói trên ở trong quần thể người là
A. 10 B. 24 C. 54 D. 64
Câu 18: Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có các kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1?
(1) AAAa × AAAa. (2) Aaaa × Aaaa. (3) AAaa ×AAAa. (4) AAaa ×

Hiện tại Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >