Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 2 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 2 có lời giải pdf

Download ngay

len B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với

alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P:

AB X D X d  AB X DY
ab ab

thu được F1 . Trong tổng số các

ruồi ở

F1 , ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí

thuyết, ở

F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là

A. 7,5% B. 1,25% C. 3,75% D.2,5%

Câu 29. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B
quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng

không xảy ra đột biến, chọn 3 cây thân cao, hoa đỏ P cho giao phấn ngẫu nhiên được bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I, F1 có thể có kiểu hình 100% cao đỏ.
II, Nếu ở F1 thấp trắng chiếm 1/144 thì có 1 cây P dị hợp kép.
III, Nếu 3 cây P có kiểu gen khác nhau thì F1 có tỉ lệ kiểu hình là 34:1:1. IV, Nếu có 2 cây P dị hợp kép thì F1 có thể có tỉ lệ kiểu hình là 29:3:3:1.
A. 4 B. 1 C. 2 D.3

F1 . Theo lí thuyết, có

Câu 30. Ở một loài thú, gen A1: lông đen > A2: lông nâu > A3: lông xám > A4: lông hung. Giả sử trong quần thể cân bằng có tần số các alen bằng nhau. Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng?
I, Quần thể có tỉ lệ kiểu hình 7 đen: 5 nâu: 3 xám: 1 hung.
II, Cho các con lông đen giao phối với nhau thì đời con có tỉ lệ lông đen là 40/49.
III, Cho một con đực đen giao phối với một cái nâu thì xác suất sinh được một con lông hung là 1/35. IV, Giả sử trong quần thể chỉ có hình thức giao phối giữa các cá thể cùng màu lông thì ở đời con số cá thể lông hung thu được là 11/105.
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 31. Lai hai giống ngô đồng hợp tử, khác nhau về 6 cặp gen, mỗi cặp gen quy định một

cặp tính trạng, các cặp phân li độc lập nhau đã thu được

F1 có 1 kiểu hình. Khi tạp giao

F1 với nhau,

Hiện tại Đề thi thử môn Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >