Đề thi thử môn Sinh 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Sinh 2020 Đề khởi động - Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Sinh 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Sinh 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Sinh 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết pdf

Download ngay

; hoán vị gen một bên với f = 25% B.

Ab  Ab ; f aB aB

 8, 65%

C. AB  Ab ; f ab ab

 25%

D. Ab  Ab ; f aB ab

 37, 5%

Câu 30: Trong quá trình nhân đôi của một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có 8 đơn vị tái bản giống nhau. Trên mỗi chạc chữ Y của một đơn vị tái bản, người ta thấy có 14 đoạn Okazaki. Tính đến thời điểm quan sát, số đoạn ARN mồi đã được tổng hợp cho quá trình nhân đôi ADN là
A. 128. B. 112. C. 120. D. 240.
Câu 31: Một đoạn mạch bổ sung của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:
5’…GXT XTT AAA GXT…3’.
Biết các bộ ba mã hóa các axit amin là GXU: Ala, AAA: Lys, XUU: Leu. Trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên là
A. – Leu – Ala – Lys – Ala – B. – Ala – Leu – Lys – Ala –
C. – Lys – Ala – Leu – Ala – D. – Leu – Lys – Ala – Ala –
Câu 32: Ở một loài động vật, mỗi cặp tính trạng màu thân và màu mắt đều do một cặp gen quy định. Cho con đực (XY) thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cái (XX) thân xám, mắt đỏ thuần chủng được F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có 50% con cái thân xám, mắt đỏ : 20% con đực thân xám, mắt đỏ : 20% con đực thân đen, mắt trắng : 5% con đực thân xám, mắt trắng : 5% con đực thân đen, mắt đỏ. Tần số hoán vị gen ở cá thể cái F1 là
A. 40%. B. 20%. C. 30%. D. 10%.
Câu 33: Một cặp alen Aa dài 0,306 micromet. Alen A có 2400 liên kết hiđrô; alen a có 2300 liên kết hiđrô.

Do đột biến lệch bội đã xuất hiện thể ba (2n+1) có số nuclêôtit của các gen trên là T = 1000 và G = 1700. Kiểu gen của thể lệch bội trên là
A. AAA . B. AAa . C. aaa . D. Aaa .
Câu 34: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D,d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ

Hiện tại Đề thi thử môn Sinh 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >