Đề thi thử môn Sinh 2020 CCBOOK Số 22

Đề thi thử môn Sinh 2020 CCBOOK Số 22

Đề thi thử môn Sinh 2020 CCBOOK Số 22
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Sinh 2020 CCBOOK Số 22

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Sinh 2020 CCBOOK Số 22 pdf

Download ngay

I. Nếu cho cây cà chua tứ bội trên lai với cây cà chua tứ bội đồng hợp lặn, theo lí thuyết đời sau thu
đuợc tỉ lệ kiểu hình một tính trạng trội một tính trạng lặn gấp 5 lần kiểu hình lặn cả hai tính trạng
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 37. Ở một loài thực vật, xét 2 gen nằm trong nhân tế bào, mỗi gen đều có 2 alen. Cho hai cây (P) thuần chủng khác nhau về cả hai cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 lai với cơ thể đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen, thu được Fa. Biết rằng không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị gen với tần số hoán vị là 50%, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu trường hợp sau đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình của Fa?

I. tỷ lệ: 9:3 :3 : l. II. Tỉ lệ 3:1. III. Tỉ lệ 1:1. IV. Tỉ lệ 1 : 2 : 1.
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 38. Ở một loài động vật, lôcut A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định tính trạng màu mắt có 4 alen quan hệ trội lặn hoàn toàn. Tiến hành các phép lai như sau:
Phép lai 1. P: mắt đỏ x mắt nâu  F1: 25% đỏ : 50% nâu: 25% vàng.
Phép lai 2. P: vàng X vàng  F1: 75% vàng: 25% trắng. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thứ tự trội đến lặn là: đỏ  nâu vàng trắng.
II. Các cá thể P và F1 trong hai phép lai 1 nêu trên đều có thể mang kiểu gen dị hợp.
III. F1 trong cả hai phép lai đều có 3 kiểu gen với tỉ lệ 1: 2: 1.
IV. Neu lấy con mắt nâu P phép lai 1 lai với một trong hai con mắt vàng P ở phép lai 2 thì tỉ lệ mắt nâu
thu được là 50%.
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 39. Chiều cao của một loài thực vật dược di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp, mỗi alen trội đều làm cây cao hơn như nhau. Trong một loài cây, chiều cao được tìm thấy dao động từ 6 đến 36 cm.
Cho lai hai cây 6cm và 36cm, thu được F1 đều cao 21cm. Cho các cây F1 giao phấn với nhau F2 hầu hết

Hiện tại Đề thi thử môn Sinh 2020 CCBOOK Số 22 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >