Đề thi thử môn Sinh 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Sinh 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Sinh 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Sinh 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Sinh 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

AABb C. AABB D. AaBB
Câu 6. Trong một thí nghiệm, nguời ta xác định đuợc lượng nước thoát ra và lượng nước hút vào của mỗi cây trong cùng một đơn vị thời gian theo bảng sau:
Cây A B C D
Lượng nước hút vào 24g 31 32 30
Lượng nước thoát ra 26g 29 34 33
Theo lí thuyết, cây nào không bị héo?
A. Cây B. B. Cây D C. Cây C D. Cây A
Câu 7. ở thủy tức, thức ăn đuợc tiêu hoá bằng hình thức
A. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào
B. tiêu hoá nội bào
C. Tiêu hoá ngoại bào
D. Tiêu hoá nội bào và ngoại bào.
Câu 8. Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc của operon Lac
A. Gen cấu trúc A B. Gen cấu trúc Y C. Gen điều hoà R D. Gen cấu trúc Z.
Câu 9. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12. Một tế bào sinh dạng tứ bội được phát sinh từ loài này có bao nhiêu nhiễm sắc thể?
A. 18 B. 22 C. 14 D. 24
Câu 10. Các gen ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể Y di truyền

A. thẳng B. Chéo.
C. theo dòng mẹ D. như gen trên NST thường.
Câu 11. Ở tế bào nhân thực, nhiễm sắc thể được cấu trúc bởi hai thành phần chính là
A. ADN và ARN B. ARN và prôtêin histôn.
C. ADN và prôtêin histôn D. ADN và prôtêin trung tính.
Câu 12. Trường hợp mỗi gen cùng loại (trội hoặc lặn của các gen không alen) đều góp phần như nhau
vào sự biểu hiện tính trạng là tương tác
A. cộng gộp B. át chế C. bổ trợ. D. đồng trội.
Câu 13. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể?
A. Đột biến lặp đoạn. B. Đột biến mất đoạn,
C. Đột biến chuyển đoạn trên một nhiễm sắc. D. Đột biến đảo đoạn.
Câu 14. Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Cặp vợ chồng nào sau đây có thể sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?
A. AA x Aa B. Aa x aa C. aa x aa D. aa x AA
Câu 15. Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?
A. Tôm B. Chim bồ câu C. Giun đất D. Cá chép
Câu 16. Kiểu gen nào s

Hiện tại Đề thi thử môn Sinh 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >