Đề thi thử môn Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 2 có lời giải
5/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 2 có lời giải pdf

Download ngay


ha thay đổi theo thời gian.
D. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Câu 11: Một vật dao động điều hòa, khi gia tốc của vật có giá trị cực tiểu thì vật cách biên âm 8 cm. Biên độ dao động của vật là
A. 16 cm B. 8 cm C. 4 cm D. 12 cm
Câu 12: Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v , bước sóng  và chu kì T của sóng

A.  

v

2T

B.   2 vT

C.   vT

D.   v
T

Câu 13: Một sóng cơ truyền trục Ox với phương trình u  5 cos6 t   x mm (trong đó x tính bằng m, t
tính bằng s). Tốc độ truyền sóng bằng

A. 1 6

m/s. B. 6 m/s. C. 3 m/s. D. 6 m/s.

Câu 14: Một sóng cơ hình sin truyền trên một phương có bước sóng  . Gọi d là khoảng cách ngắn nhất

giữa hai điểm mà hai phân tử của môi trường tại đó dao động lệch pha nhau 900. Tỉ số

A. 8 B. 1 C. 4 D. 2

 bằng
d

Câu 15: Một con lắc đơn có chiều dài  , dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g . Tần số góc của con lắc là

A. B.

C. D. 2

Câu 16: Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ thuộc vào
A. tần số của ngoại lực B. biên độ của ngoại lực.
C. tần số riêng của hệ D. pha ban đầu của ngoại lực.

Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình

x  10 cos 2 t   

cm ( t tính bằng s).

 3 
 
Quãng đường chất điểm đi được trong một chu kì là
A. 5 cm. B. 40 cm. C. 10 cm. D. 20 cm.
Câu 18: Từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên theo thời gian có biểu thức   200 cos100 t   
  2 
 
mWb (trong đó t tính bằng s) thì trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng có giá trị hiệu dụng bằng
A. 2 V. B. 20 V. C. 100 V. D. 10 V

Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều khi cảm kháng của cuộn dây là
ZL , dung kháng của tụ điện là ZC , tổng trở của đoạn mạch là Z . Hệ số công suất của mạch là

A. R Z

B. Z R

Hiện tại Đề thi thử môn Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >