Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 12

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 12

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 12
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 12

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 12 pdf

Download ngay

tộc ta đã sẵn sàng tổng khởi nghĩa.
Câu 29: Thế lực ngoại xâm nào không có mặt ở nước ta sau ngày 2/9/1945 đến trước 19/12/1946 ?
A. Anh
B. Pháp
C. Trung Hoa dân quốc
D. Mĩ
Câu 30: Sách lược của Đảng ta đối với thực dân Pháp từ 6/3/1946 đến trước 19/12/1946 là
A. đánh Pháp.
B. hòa để tiến.
C. lúc đánh, lúc hòa.
D. nhân nhượng, tránh xung đột.
Câu 31: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng được xây dựng dựa trên cơ sở những văn kiện nào?
A. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, “Lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu” và tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”
B. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, “Lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu” và tác phẩm “Đường kách mệnh”
C. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”
D. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và tác phẩm “Vấn đề dân cày”
Câu 32: Sự kiện nào được chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là “một cột mốc lịch sử bằng vàng”?
A. Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946)
B. Chiến thắng Biên giới thu – đông (1950)
C. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)
D. Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954)
Câu 33: Vị trí và vai trò của miền Bắc nước ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước là
A. hậu phương, có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng của cả nước.
B. tiền tuyến, có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng của cả
nước
C. tiền tuyến, có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng của cả nước.
D. hậu phương, có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng của cả nước.
Câu 34: “Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống “cố vấn” Mĩ, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ nhằm chống lại lực lượng cách mạng và nhân dân ta” là chiến lược chiến tranh nào mà Mĩ đã tiến hành ở

Hiện tại Đề thi thử môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 12 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >