Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

7: [ID: 130742] Cho các chất sau: Tinh bột, saccarozơ, triolein, Gly-Ala-Gly. Số chất trong dãy chỉ bị thủy phân trong môi trường axit mà không bị thủy phân trong môi trường kiềm là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 58: [ID: 130743] Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong oxit cao nhất của nó là 25,93%. Nguyên tố R là
A. cacbon. B. lưu huỳnh. C. nitơ. D. silic.
Câu 59: [ID: 130744] Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:
A. Anilin, amoniac, natri hiđroxit. B. Alanin, metylamin, natri hiđroxit.
C. Anilin, metylamin, amoniac. D. Lysin, metylamin, amoniac.

Câu 60: [ID: 130745] Cho phản ứng: Fe(NO3)3

⎯t⎯o  X + NO + O . Chất X là

A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. Fe.
Câu 61: [ID: 130746] Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,8. B. 2,9. C. 4,5. D. 2,7.
Câu 62: [ID: 130747] Hợp chất mạch hở X, có công thức phân tử C4H8O3. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và ancol Z. Ancol Z hòa tan được Cu(OH)2. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 63: [ID: 130748] Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thủy phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm glyxin và alanin?
A. 8. B. 5. C. 7. D. 6.
Câu 64: [ID: 130749] Cho 50 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu và Mg vào dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng được 2,24 lít khí H2 (đktc) và còn lại 18 gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X là
A. 52,9%. B. 46,4%. C. 59,2%. D. 25,92%.
Câu 65: [ID: 130750] Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3;
(b) Để miếng tôn (sắt tráng kẽm) bị xước đến sắt trong không khí ẩm;
(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4;
(d) Đốt sợi dây sắt trong bình đựng khí ox

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >