Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 12

Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 12

Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 12
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 12

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 12 pdf

Download ngay

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CUỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN HÓA 2020 S Ố 1
CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU LẦN 1

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137.
Câu 1: [ID: 134748] Phương trình hóa học nào sau đây sai?
A. 2Fe + 3Cl2 ⎯⎯t 2FeCl3. B. Fe(OH)3 + 3HNO3  Fe(NO3)3 + 3H2O.
C. Fe2O3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3H2O. D. 2Fe + 6HCl  2FeCl3 +H2.
Câu 2: [ID: 134749] Chất nào sau đây thuộc loại α-amino axit?
A. HOCH2COOH. B. H2NCH2CH2COOH. C. H2NCH2CHO. D. H2NCH2COOH.
Câu 3: [ID: 134750] Quặng boxit là nguyên liệu sản xuất nhôm. Công thức của quặng boxit là
A. CaCO3. B. Al2O3.2H2O. C. FeS2. D. Fe2O3.nH2O.
Câu 4: [ID: 134751] Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?
A. Al. B. Cu. C. Na. D. Mg.
Câu 5: [ID: 134752] Dung dịch NaOH không tác dụng với chất nào sau đây?
A. HCl. B. NaHCO3. C. Al. D. Fe.
Câu 6: [ID: 134753] Trong khí thải công nghiệp thường có chứa các khí SO2 và NO2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ các chất khí đó trong hệ thống xử lý khí thải?
A. Ca(OH)2. B. H2O. C. NH3. D. HCl.
Câu 7: [ID: 134754] Metyl fomat có công thức là
A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH3. D. CH3COOC2H5.
Câu 8: [ID: 134755] Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl tạo hai muối?
A. Al2O3. B. Na2O. C. Fe3O4. D. CuO.
Câu 9: [ID: 134756] Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?
A. Cao su thiên nhiên. B. Xenlulozơ. C. Amilopectin. D. Polietilen.
Câu 10: [ID: 134757] Kim loại Fe không tác dụng với dung dịch nào đây?
A. Cu(NO3)2. B. AgNO3. C. Fe(NO3)3. D. Fe(NO3)2.
Câu 11: [ID: 134758] Cacbonhiđrat chiếm thành phần nhiều nhất trong mật ong là
A. glucozơ. B. fructozơ. C. saccarozơ. D. tinh bột.
Câu 12: [ID: 134759] Cho hình vẽ m

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 12 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >