Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thành Hoc24h số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thành Hoc24h số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thành Hoc24h số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thành Hoc24h số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thành Hoc24h số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ố cacbon trong phân tử, trong đó có một muối của amino axit). Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A.88 B. 96 C. 83 D. 75

Câu 75: Các hiđroxit

NaOH; Al(OH)3; Fe(OH)3; Ba(OH)2 được kí hiệu ngẫu nhiên là X; Y; Z; T.

Kết quả thí nghiệm của X; Y; Z; T được ghi ở bảng sau:
X Y Z T
Tính tan (trong
nước) tan không tan không tan Tan
Phản ứng với
dung dịch NaOH không xảy ra phản ứng không xảy ra phản ứng
có xảy ra phản ứng không xảy ra phản ứng
Phản ứng với dung dịch
Na2SO4 không xảy ra phản ứng không xảy ra phản ứng không xảy ra phản ứng phản ứng tạo kết tủa trắng.
Các chất X; Y; Z; T lần lượt là:
A. Ba(OH)2 ; Fe(OH)3 ; Al(OH)3; NaOH B. Ba(OH)2 ; Al(OH)3; Fe(OH)3; NaOH
C. NaOH; Fe(OH)3; Al(OH)3; Ba(OH)2 D. NaOH; Al(OH)3; Fe(OH)3; Ba(OH)2
Câu 76: Cho các phát biểu sau:
(a) Từ xelulozo sản xuất được tơ visco
(b) Glucozo được gọi là đường mía, fructozo được gọi là đường mật ong.
(c) Cao su buna-N, buna-S đều thuộc loại cao su thiên nhiên.
(d) Tính bazơ của anilin yếu hơn so với metylamin.
(e) Chất béo còn được gọi là triglixerit.

(g) . Hợp chất

NH2CH(CH3 )COOH3 NCH3

là este của alanin

Số phát biểu đúng là
A.4 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 77: Axit hữu cơ đơn chức X mạch hở phân tử có chứa 1 liên kết đôi C =C và có đồng phân hình học.

Hai ancol Y, Z là đồng đẳng kế tiếp ( MY

) . Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z

cần 13,44 lít O2 (đktc) thu được 10,304 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là

A.32,43% B. 32,08% C. 7,77% D. 48,65%
Câu 78: Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các amino axit có dạng
H2 NCn H2n COOH . Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa 8,19 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy ( CO2 ; H2O; N2 ) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được m

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 Thầy Thành Hoc24h số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >