Đề thi thử môn Hóa 2020 số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 số 7 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

, thu đươc

hỗn hơp

T gồm hai ancol là đồng đẳng kế tiếp.

Cho T vào bı̀nh đưng Na dư, khối lươṇ g bı̀nh tăng 5,35 gam. Phần trăm khối lươṇ g của Y trong E là
A. 54,55%. B. 45,45%. C. 68,18%. D. 31,82%.
Câu 38: Người ta điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau:
Xenlulozo  Glucozo  Etanol  Buta 1, 3  đien  caosu Buna

Biết hiêu

suất 3 phản ứ ng đầu lần lươt

là 35%, 80%, 60%. Khối lươṇ g xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao

su Buna là
A. 5,806 tấn. B. 37,875 tấn. C. 17,857 tấn. D. 25,625 tấn.

Câu 39: Kim loaị phản ứ ng đươc với dung dich NaOH là
A. Ag. B. Fe. C. Cu. D. Al.
Câu 40: Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứ ng sau: C6H12O6  2C2H5OH  2CO2 . Để thu

đươc̣
m là

92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết hiêu

suất của quá trı̀nh lên men là 60%. Gı́a tri ̣của

A. 300. B. 360. C. 108. D. 270.

ĐÁP ÁN
1D 2B 3A 4B 5B 6D 7B 8B 9A 10C
11D 12D 13D 14C 15C 16D 17D 18B 19C 20C
21A 22A 23C 24C 25D 26C 27C 28D 29B 30A
31B 32B 33A 34A 35D 36A 37B 38C 39D 40A

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CUỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN HÓA 2020 S Ố 11
CHUYÊN LAM SƠN LẦN 1

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137.

Câu 1: [ID: 119347] Để khử chua cho đất, người ta thường sử dụng
A. Đá vôi. B. Vôi sống. C. Phèn chua. D. Thạch cao.
Câu 2: [ID: 119348] Công thức hóa học của sắt (III) nitrat là
A. FeCl3. B. Fe(NO3)2. C. Fe(NO3)3. D. Fe2(SO4)3.
Câu 3: [ID: 119349] Kim loại Cu không tan trong dung dịch nào sau đây?
A. HNO3 đặc nguội. B. H2SO4 loãng. C. HNO3 loãng. D. H2SO4 đặc, nóng.
Câu 4: [ID: 119350] Phương trình hóa học

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >