Đề thi thử môn Hóa 2020 Moon số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 Moon số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 Moon số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 Moon số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 Moon số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

D. 0,55 mol
Câu 29. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
B. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.
C. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.
Câu 30. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Fructozơ có nhiều trong mật ong
B. Ở điều kiện thường, chất béo (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 ở trạng thái rắn
C. Metyl acrylat, tripanmitin và tristearin đều là este
D. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol
Câu 31. Để chuyển hóa triolein thành tristearin người ta thực hiện phản ứng
A. hiđro hóa B. este hóa C. xà phòng hóa D. polime hóa
Câu 32. Cho 500mL dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 ,
thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng là
A. 0,20M B. 0,02M C. 0,01M D. 0,10M
III. Vận dụng
Câu 33. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y:

Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên?
A. 2C 6 H 12 O 6 + Cu(OH) 2 → (C 6 H 11 O 6 ) 2 Cu + H 2 O
B. H 2 NCH 2 COOH + NaOH → H 2 NCH 2 COONa + H 2 O
C. CH 3 COOH + NaOH
0
24HSO,t



CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O

D. CH 3 COOH + NaOH → CH 3 COONa + H 2 O
Câu 34. Hợp chất hữu cơ X là este đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ V lít O 2
(đktc) tạo ra b mol CO 2 và d mol H 2 O. Biết abd và V100,8a . Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều
kiện của X là

A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 35. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau
Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Chuyển màu hồng
Y Dung dịch I 2 Có màu xanh tím
Z Dung dịch AgNO 3 có NH 3 Kết tủa Ag
T Nước brom Kết tủa trắng
Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ B. Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin
C. Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin D. Anilin, tinh bột, g

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 Moon số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >