Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ng dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X (bằng NaOH), thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là
A. 43,20. B. 46,07. C. 21,60. D. 24,47.
Câu 60: [ID: 132343] Cho các chất sau: etilen, propin, vinyl axetilen, stiren, metanal, axit fomic. Số chất có thể phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành chất kết tủa là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 61: [ID: 132344] Cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 62: [ID: 132345] Hòa tan hoàn toàn 1,705 gam hỗn hợp X gồm Al và Zn có tỉ lệ mol tương ứng là 3:4 vào dung dịch chứa 0,115 mol HNO3 thu được dung dịch Y và V ml NO (là chất khí duy nhất, ở đktc). Để phản ứng hết với các chất trong Y thu được dung dịch trong suốt cần tối thiểu 150 ml NaOH 1 M. Giá trị của V là
A. 336. B. 112. C. 150. D. 224.
Câu 63: [ID: 132346] Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm glucozơ, metyl fomat và vinyl fomat cần dùng vừa hết 12,32 lít khí O2 (đktc) sản phẩm thu được gồm CO2 và 9,0 gam H2O. Phần trăm khối lượng của vinyl fomat trong X có giá trị gần nhất với?
A. 95,04. B. 23,34. C. 32,43. D. 23,08.

Câu 64: [ID: 132347] Thí nghiệm điều chế khí etilen được thực hiện như hình vẽ:
Phát biểu nào sau đây sai:
A. Dùng bông tẩm NaOH đặc là để ngăn chặn sự thoát khí độc.
B. Đá bọt dùng để làm tăng nhiệt độ của dung dịch cần đun.
C. Axit H2SO4 đặc là chất xúc tác cho phản ứng tách nước tạo etilen.
D. Etilen là khí dễ cháy và tỏa nhiều nhiệt khi đốt cháy.
Câu 65: [ID: 132348] Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị của a là
A. 0,46. B. 0,32. C. 0,22. D. 0,34.
Câu 6

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >