Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 2 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 2 có lời giải pdf

Download ngay

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường
(1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (2) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3.
(3) Cho CaO vào dung dịch CH3COOH (4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3. Số thí nghiệm có phản ứng xảy ra là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 64: [ID : 118222] Cho một lượng hợp kim Ba-Na vào 200 ml dung dịch X gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 1,28. B. 0,64. C. 0,98. D. 1,96.
Câu 65: [ID : 118223] Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp X gồm H2, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 thu được 7,84 lít khí CO2 và 9,9 gam nước, các khí đều đo ở đktc. Giá trị của V là
A. 3,36. B. 4,48. C. 0,98. D. 1,96.
Câu 66: [ID : 118224] Cho các chất rắn sau : Cr2O3, Fe(NO3)2, Al(OH)3, Mg. Số chất tan được trong dung dịch HCl loãng, nguội (dư) là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 67: [ID : 118225] Cho 10 ml dung dịch cồn 460 vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng xong thu được V lít khí H2 (đktc), biết khối lượng riêng của ancol etylic và nước lần lượt là 0,8 g/ml và 1,0 g/ml. Giá trị của V là A. 0,896. B. 3,36. C. 1,95. D. 4,256.
Câu 68: [ID : 118226] Cho V lít đktc hỗn hợp khí gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
A. 0,224. B. 0,448. C. 0,112. D. 0,560.
Câu 69: [ID : 118227] X là axit đơn chức, mạch hở ; Y là ancol đơn chức, mạch hở. Đun hỗn hợp X, Y với H2SO4 đặc thu được este Z. Biết trong Z có chứa 54,54% khối lượng cacbon. Số cặp chất phù hợp với X, Y là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 70: [ID : 118228] Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C9H8O4, thỏa mãn các phương trình hóa học sau:

(1) A + 3NaOH
(2) 2X + H2SO4

⎯⎯to ⎯ 2X + Y + H O.
⎯⎯to ⎯ Na SO + 2Z

(3) Z + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O ⎯⎯ T + 2Ag + 2NH4NO3.
Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Phân

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >