Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 12

Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 12

Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 12
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 12

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 12 pdf

Download ngay

.
C. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.
D. tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.
Câu 18: Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C 8 H 10 O 5 khi tác dụṇg với CuO đun nóng cho
ra anđehit ?
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
Các ancol thơm, công thức C 8 H 10 O khi tác dụṇg với CuO đun nóng cho ra anđehit là :
6432622,,;CHCHCHOHompCHCHCHOH
Câu 19: Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là
A. amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit B. anilin, metyl amin, amoniac
C. anilin, amoniac, natri hidroxit D. metyl amin, amoniac, natri axetat.
Câu 20: Có các cặp chất sau: Cu và dung dịch 32; FeClHO và dung dịch CuSO

4 ; H 2 S và

dung dịch FeCl 3 ; dung dịch AgNO 3 và dung dịch FeCl 3
Số cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.
Câu 21: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng chất
nào trong các chất sau làm thuốc thử ?
A. 
2/CuOHOH

B. NaOH

C. 3HNO

D. 33/AgNONH
Câu 22: Thủy phân 34,2 gam mantozo trong môi trường axit (hiệu suất 80%) sau đó trung
hòa axit dư thì thu được dung dịch X. Lấy X đem tác dụng với lượng dư dung dịch
33/AgNONH

thu được bao nhiêu gam bạc:
A. 21,16 gam B. 17,28 gam C. 38,88 gam D. 34,56 gam
Câu 23: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO 3 thu được
7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. 2CHCHCOOH

B. 23CHCHCOOH C. 3CHCOOH D. HCCCOOH

Câu 24: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:
A. 2-metylpropen và but-1-en. B. propen và but-2-en.
C. eten và but-2-en. D. eten và but-1-en.
Câu 25: Hỗn hợp khí X gồm 2636,CHCH và 46CH .Tỉ khối của X so với H

2 bằng 24. Đốt
cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch
Ba(OH) 2 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị
của m là:
A. 13,79 gam B. 9,85 gam C. 7,88 gam D. 5,91 gam.
2
3,50,07 mo

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 Megabook số 12 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >