Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 12

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 12

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 12
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 12

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 12 pdf

Download ngay

CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án C
Este isoamyl axetat: CH3COOCHCH2CH(CH3)2 có mùi chuối chín.
Este etyl butirat: CH3CH2CH2COOCH2CH3: mùi dứa
Chọn đáp án C.
Câu 2. Chọn đáp án D
Etilen có công thức phân tử C2H4 là hợp chất hữu cơ mạch hở
⇒ số liên kết xích ma (σ) = số H + số C – 1 = 5. Chọn đáp án D.
Câu 3. Chọn đáp án C
Bài học phân loại các hợp chất gluxit:

⇒ thuộc loại đisaccarit là mantozơ (đồng phân của saccarozơ) → chọn đáp án C.
p/s: cần chú ý chương trình thi 2017 – 2018, Mantozơ thuộc phần giảm tải.!
Câu 4. Chọn đáp án B
X là glucozơ. Chọn B.
Câu 5. Chọn đáp án A
Chất điện li là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li hoàn toàn ra ion.
Dung dịch saccarozơ C12H22O11 không phân li ra ion → không phải là chất điện li.
Theo đó, cần chọn đáp án A.
Câu 6. Chọn đáp án A
“nước đá ướt” là H2O; “nước đá khô” là CO2.

Chọn đáp án A.
Câu 7. Chọn đáp án B
Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2.
Chọn đáp án B.
Câu 8. Chọn đáp án D
T là anđehit no, hai chức, mạch hở có số H = 2 × (số C) – 2 ⇒ số C = 5
Công thức phân tử của T là C5H8O2, cấu tạo dạng C3H6(CHO)2. Chọn D.
Câu 9. Chọn đáp án D
Phản ứng: (C17H35COO)3C3H5 + 3KOH → 3C17H35COOK + C3H5(OH)3.
mmuối = 115,92 gam ⇒ có nC17H35COOK = 115,92 ÷ 322 = 0,36 mol
⇒ nstearin = 0,36 ÷ 3 = 0,12 mol ⇒ m = mstearin = 0,12 × 890 = 106,80 gam
Chọn đáp án C.
Câu 10. Chọn đáp án D
Các phản ứng xảy ra khi đun nóng với dung dịch NaOH như sau:
• benzyl fomat: HCOOCH2C6H5 + NaOH → HCOONa + C6H5CH2OH
• metyl acrylat: CH2=CHCOOCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH
• tristearin: (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3
• phenyl axetat: CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5Ona
⇒ TH phenyl axetat không thu được ancol → chọn đáp án D.
Câu 11. Chọn đáp án D
Chất rắn X là đất đèn, phản ứng xảy ra là phản ứng điều chế C2H2:
• CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Vũ Khắc Ngọc Hocmai số 12 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >