Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Phương Thanh Hocmai số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Phương Thanh Hocmai số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Phương Thanh Hocmai số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Phương Thanh Hocmai số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 GV Phương Thanh Hocmai số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

I. Nhận biết
Câu 1. Isoamyl axetat có công thức cấu tạo là
A. CH3COOCH2-C(CH3)2-CH3 B. CH3COOC(CH3)2-CH2-CH3
C. CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2 D. CH3COOCH(CH3)-CH(CH3)2
Câu 2. Trong phân tử etilen có số liên kết xích ma (σ) là
A. 6 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 3. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Glucozơ B. Amilozơ C. Mantozơ D. Xenlulozơ
Câu 4. X là chất dinh dưỡng có giá trị của con người, nhất là đối với trẻ em, người già. Trong y học, X
được dùng làm thuốc tăng lực. Trong công nghiệp, X được dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Chất X

A. chất béo B. glucozơ C. fructozơ D. saccarozơ
Câu 5. Chất béo nào sau đây không phải là chất điện li?
A. C12H22O11 B. NaOH C. CuCl2 D. HBr
Câu 6. Hiện nay “nước đá khô” được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: bảo quản thực phẩm, bảo
quản hạt giống khô, làm đông lạnh trái cây, bảo quản và vận chuyể các chế phẩm sinh học, dùng làm
sương mù trong các hiệu ứng đặc biệt… “Nước đá khô” được điều chế bằng cách nén dưới áp suất cao khí
nào sau đây?
A. CO2 B. N2 C. SO2 D. O2
Câu 7. Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2n-2O2 B. CnH2nO2 C. CnH2n+2O2 D. CnH2n+1O2
II. Thông hiểu
Câu 8. Cho hợp chất hữu cơ T (CxH8O2). Để T là anđehit no, hai chức, mạch hở thì x nhận giá trị nào sau
đây?
A. x = 2 B. x = 4 C. x = 3 D. x = 5
Câu 9. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam tristearin bằng dung dịch KOH dư, thu được 115,92 gam muối.
Giá trị của m là
A. 112,46 B. 128,88 C. 106,08 D. 106,80
Câu 10. Hợp chất hữu cơ nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH dư không thu được ancol?
A. Benzyl fomat B. Metyl acrylat C. Tristrearin D. Phenyl axetat
Câu 11. Quan sát thí nghiệm ở hình vẽ:

Khi cho nước vào bình tam giác chứa rắn X thì thấy có khí Y tạo thành đồng thời màu của dung dịch Br2
nhạt dần rồi mất hẳn. Chất rắn X trong thí nghiệm là
A. Al4C3 B. CH3COONa C. CaO D. CaC2
Câu 12. Thủy phân 51,

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Phương Thanh Hocmai số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >