Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 2 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 2 có lời giải pdf

Download ngay

G DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án B
Phản ứng tổng quát: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5OH (glixerol).
→ thủy phân chất béo trong môi trường (phản ứng xà phòng hóa) được dùng để điều chế xà phòng (muối
của axit béo) và glixerol trong công nghiệp.
⇒ chọn đáp án B.
Câu 2. Chọn đáp án D
• C6H5OH: phenol || • CH3OH: ancol metylic.
• CH3COOH: axit axetic || • C6H5NH2: anilin (amin thơm).
⇒ chọn đáp án D.
Câu 3. Chọn đáp án D
Trong môi trường bazơ, fructozơ có thể chuyể hóa thành glucozơ và tham gia được phản ứng tráng bạc
(+AgNO3/NH3):

⇒ Chọn đáp án D.
Câu 4. Chọn đáp án D
Xà phòng hóa tristearin là phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm:
• (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3.
⇒ sản phẩm thu được là C17H35COONa và glixerol → chọn đáp án D.
Câu 5. Chọn đáp án D
Etyl fomiat được điều chế từ axit fomic và ancol etylic
Có công thức là: HCOOC2H5 → chọn đáp án D.
Câu 6. Chọn đáp án B
X có công thức phân tử C3H6O2, axit axetic là CH3COOH có 2C
⇒ ancol tạo X có 1C là ancol metylic CH3OH ⇒ cấu tạo X là CH3COOCH3
→ chọn đáp án B.
Câu 7. Chọn đáp án B

Phản ứng: HCOOH + CH3CH2CH2OH → HCOOCH2CH2CH3 + H2O.
⇒ propyl fomat được điều chế từ axit fomic và ancol propylic. Chọn B.
Câu 8. Chọn đáp án A
Câu 9. Chọn đáp án C
 mantozơ thuộc phần chương trình giảm tải.!
Glucozơ và fructozơ có cùng công thức phân tử C6H12O6
→ chúng là đồng phân của nhau ⇒ chọn đáp án C.

Câu 10. Chọn đáp án A
• lí do 3 không đúng, dễ loại trừ nhất.
• lí do 2. Ta có thể điều chế dễ dàng chất béo rắn, chất béo lỏng
Không cần giai đoạn trung gian hiđro hóa để làm gì cả.! 2 cũng không đúng.
• lí do 1. Như ta biết dầu mỡ bị ôi thiu khi để lâu ngày trong không khí do xảy ra phản ứng oxi hóa ở nối
đôi C=C → gây ra hiện tượng ôi thiu. → hợp lí.!
Theo đó, ta chọn đáp án A.
Câu 11. Chọn đáp án C
Các phản ứng xảy ra như sau:

• thủy phân:
• lên men

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Phạm Thắng Hocmai số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >