Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Nguyễn Đăng Thị Quỳnh Moon số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Nguyễn Đăng Thị Quỳnh Moon số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Nguyễn Đăng Thị Quỳnh Moon số 2 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Nguyễn Đăng Thị Quỳnh Moon số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 GV Nguyễn Đăng Thị Quỳnh Moon số 2 có lời giải pdf

Download ngay

0,96 mol → nCOO = 0,48 mol.
Ta có: nCO2

– nH2O = (k – 1).nHCHC với k là độ bất bão hòa của HCHC.

Áp dụng: nCO2

– nH2O = neste 2 chức = 0,23 mol → neste đơn chức = 0,48 – 0,23 × 2 = 0,02 mol.

Z gồm 2 ancol có dạng CnH2n+2O và CnH2n+2O2 (n ≥ 2).
Đặt nCnH2n+2O = x; nCnH2n+2O2

= y → 0,48 ÷ 2 < x + y < 0,48 → 0,24 < x + y < 0,48 Lại có: mZ = (x + y).(14n + 2) + 16x + 32y = 17,88 → (x + y).(14n + 2) = 10,2 → 14n + 2 = 10,2 ÷ (x + y) ⇒ 10,2 ÷ 0,48 < 14n = 2 < 10,2 ÷ 0,24 ⇒ 1,375 < n < 2,9 ⇒ 2 ancol là C2H6O và C2H6O2. → x + 2y = 0,48; 46x + 62y = 17,88 ⇒ x = 0,2 mol; y = 0,14 mol. Quy Y về HCOONa, (COONa)2, C2 với số mol là a, b và c. Bảo toàn khối lượng: mY = 35,34 + 0,48 × 40 – 17,88 = 36,66 = 68a + 134b + 14c Bảo toàn nguyên tố Cacbon: a + 2b + c + 0,2 × 2 + 0,14 × 2 = 1,46 nCOO = a + 2b = 0,48. Giải hệ có: a = c = 0,3 mol; b = 0,09 mol. ⇒ ghép vừa đủ 1 CH2 cho HCOONa ⇒ 2 muối là CH3COONa và (COONa)2. ⇒ este đơn chức là CH3COOC2H5 ⇒ %meste đơn chức = 0,02 × 88 ÷ 35,34 × 100% = 4,98%. Câu 39. Chọn đáp án B Lập sơ đồ: 2 2 3 2 4 NaOH 2 2 3 3 4 2 2 3 4 0,2 20,76 Mg Mg N Al H SO : 0,48 Al H H O 13,34 CO HNO : x NH CO NO SO : 0,48 d­ mol gam gam                                                       NaOH dư ⇒ kết tủa chỉ có Mg(OH)2 → nMg2+ = 13,34 ÷ 58 = 0,23 mol. Gọi nAl3+ = a; nNH4 + = b. Bảo toàn diện tích: 0,23 × 2 + 3a + b = 0,48 × 2 mY = 0,23 × 24 + 27a + 18b + 0,48 × 96 = 56,28 Giải hệ có: a = 0,16 mol; b = 0,02 mol. Đặt nCO3 = c mol; nNO3 = d mol.nNO = 20,76 × 0,41618 ÷ 16 = 0,54 = 3c + 3d mX = 20,76 = 0,23 × 24 + 0,16 × 27 + 60c + 62d ⇒ c = 0,12 mol; d = 0,06 mol. Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nN2 = (0,06 + x – 0,02) ÷ 2 = 0,5x + 0,02 Gọi nH2 = y → nZ = 0,2 mol = 0,5x + 0,02 + y + 0,12 nH + = 12nN2 + 10nNH Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Nguyễn Đăng Thị Quỳnh Moon số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >