Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 2 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 2 có lời giải pdf

Download ngay

ác phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết các khí sinh ra hoàn toàn không đáng kể trong nước. Giá trị của m là
A. 8,6. B. 15,3. C. 8,0. D. 10,8.
Câu 37: [ID: 119383] Chia m gam hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được N2, CO2 và 7,02 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu được hỗn hợp X gồm alanin, glyxin, valin. Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,6M, thu được dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 19,88. B. 24,92. C. 24,20. D. 21,32.
Câu 38: [ID: 119384] Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol HNO3 và y mol Al(NO3)3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
Tỉ lệ b : a có giá trị là
A. 12. B. 13. C. 11. D. 14.
Câu 39: [ID: 119385] Chia 0,15 mol hỗn hợp X gồm một số chất hữu cơ (trong phân tử cùng chứa C, H và O) thành ba phần bằng nhau. Đốt cháy phần một bằng một lượng oxi vừa đủ rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa. Phần hai tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 8,64 gam Ag. Phần ba tác dụng với một lượng Na vừa đủ thu được 0,448 lít H2 (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của 0,15 mol hỗn hợp X là
A. 6,48 gam. B. 5,58 gam. C. 5,52 gam. D. 6,00 gam.
Câu 40: [ID: 119386] Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một nhóm cacboxyl và một nhóm amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300 ml dng dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 26,19 gam chất rắn khan
Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 35,39. B. 37,215. C. 19,665. D. 39,04.

ĐÁP ÁN
1B 2C 3A 4A 5C 6B 7C 8D 9A 10D
11D 12C 13B 14B 15A 16C 17B 18D

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 GV Lê Phạm Thành Hoc24h số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >