Đề thi thử môn Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 2 có lời giải

Đề thi thử môn Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 2 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 2 có lời giải pdf

Download ngay

a gam X phản ứ ng vừ a đủ với dung dic̣ h NaOH, thu đươc b gam muối. Giá tri ̣của b là
A. 53,16. B. 60,36. C. 57,12. D. 54,84.
Câu 2. Cho sơ đồ phản ứ ng C4H7ClO2 + NaOH  muối hữu cơ + C2H4(OH)2 + NaCl. Công thứ c của C4H7ClO2 là
A. CH3COOCHCl-CH3. B. CH3COOCH2CH2Cl.
C. ClCH2COOCH2CH3. D. HCOOCH2CH2Cl.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai?
A. CrO3 là môṭ oxit bazơ. B. Crom là kim loaị cứ ng nhất.
C. Dung dich K2CrO4 có màu vàng. D. Cr2O3 là môṭ oxit lưỡng tı́nh.
Câu 4. Cho các chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5
(T). Dãy gồm các chất đều tác duṇ g đươc với dung dich NaOH và dung dich HCl là
A. Y, Z, T. B. X, Y, T. C. X, Y, Z. D. X, Y, Z, T.
Câu 5. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử sắt là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 6. Đốt cháy môṭ lương peptit X đươc

tao

bởi từ amino axit no chứ a 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH

cần dùng 0,675 mol O2, thu đươc

N2; H2O và 0,5 mol CO2. Đun nóng m gam hỗn hơp

E chứ a ba peptit X,

Y, Z đều mach hở có tı̉ lê ̣mol tương ứ ng 1: 4: 2 với 450 ml dung dic̣ h NaOH 1M (vừ a đủ). Cô can

dung

dic̣ h sau phản ứ ng thu đươc
16. Giá tri ̣của m là

48,27 gam hỗn hơp

chı̉ chứ a 2 muối. Biết tổng số liên kết peptit trong E bằng

A. 30,63. B. 36,03. C. 32,12. D. 31,53.

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hơp

X chứ a 2 este đều no, đơn chứ c, mach hở thu đươc

CO2 và

H2O có tổng khối lươṇ g là 34,72 gam. Măṭ khác, đun nóng 14,24 gam X với dung dic̣ h NaOH vừ a đủ, thu

đươc

hỗn hơp

Y chứ a 2 ancol kế tiếp và hỗn hơp

Z chứ a 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong đó co

a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tı̉ lê ̣gần nhấ t của a : b là A. 0,6. B. 1,25. C. 1,20. D. 1,50. Câu 8. Cho dãy c Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 chuẩn cấu trúc bộ gd số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >