Đề thi thử môn Hóa 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Hóa 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Hóa 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

NaOH và Na2CO3.

Câu 38: [ID: 134785] Hỗn hợp X gồm ba este đơn chức, mạch hở được tạo thành từ một ancol với ba axit cacboxylic, trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học và có hai liên kết pi trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và ancol Y. Cho toàn bộ Y vào bình đựng Na dư, phản ứng xong, thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam so với ban đầu. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X, thu được 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 29. B. 34. C. 38. D. 30.
Câu 39: [ID: 134786] Hình vẽ mô tả thí nghiệm phân tích định tính cacbon và hiđro:
Cho các phát biểu về thí nghiệm trên:
(a) Bông tẩm CuSO4 khan chuyển sang màu xanh.
(b) Ống nghiệm đựng dung dịch nước vôi trong bị đục.
(c) Nên lắp ống nghiệm chứa C6H12O6 và CuO miệng hướng lên.
(d) Có thể thay gluocozơ (C6H12O6) bằng saccarozơ.
(e) Khi tháo dụng cụ, nên tắt đèn cồn rồi để nguội mới tháo vòi dẫn ra khỏi nước vôi trong.
(g) Có thể thay CuSO4 khan bằng chất hút ẩm silicagen. Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 40: [ID: 134787] Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 (trong đó Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 93,2 gam kết tủa. Biết Z phản ứng được tối đa với dung dịch chứa 0,935 mol NaOH. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 3,0. B. 2,5. C. 1,2. D. 1,5.

ĐÁP ÁN
1D 2D 3B 4B 5D 6A 7C 8C 9C 10D
11B 12B 13D 14D 15A 16C 17A 18A 19D 20B
21C 22D 23A 24B 25A 26A 27A 28B 29D 30B
31A 32B 33A 34D 35B 36B 37D 38B 39C 40D

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ

Hiện tại Đề thi thử môn Hóa 2020 CCBOOK Số 17 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >