Đề thi thử Lý 2020 Thầy Hà Hocmai Số 6

Đề thi thử Lý 2020 Thầy Hà Hocmai Số 6

Đề thi thử Lý 2020 Thầy Hà Hocmai Số 6
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lý 2020 Thầy Hà Hocmai Số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lý 2020 Thầy Hà Hocmai Số 6 pdf

Download ngay


biên

độ. Gọi

m1 ;

F1 và

m2 ;

F2 lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc

thứ hai. Biết m1  m2  1, 2 kg và 2F2  3F1 . Giá trị của m1 là:
A. 600 g. B. 720 g. C. 400 g. D. 480 g.
Câu 33. Hạt 59 Fe là hạt nhân phóng xạ   tạo thành Co bền. Ban đầu có một mẫu 59 Fe nguyên chất. Tại
26 26
một thời điểm nào đó tỉ số số hạt nhân Co và Fe trong mẫu là 3:1 và tại thời điểm sau đó 138 ngày thì tỉ số đó là 31:1. Chu kỳ bán rã của 59 Fe là
A. 138 ngày. B. 27,6 ngày. C. 46 ngày. D. 69 ngày.

Câu 34. Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox . Tại thời điểm t0 , một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử
dây tại M và Q dao động lệch pha nhau:
A. 2
O
B. 
3
C. 
4

D. 
Câu 35. Có hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t , gọi

q1 và q2

lần lượt là điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai. Biết

4q2  8q2  1312

nC 2 . Ở

thời điểm t  t1 , trong mạch dao động thứ nhất điện tích của tụ điện q1  4 nC và cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ nhất i1  1 mA. Khi đó, cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ hai có độ lớn xấp xỉ là:
A. 0,61 mA. B. 0,31 mA. C. 0,63 mA. D. 0,16 mA.
Câu 36. Điện năng được tải từ nơi phát đến nơi tiêu thị bằng dây dẫn chỉ có điện trở thuần. Ban đầu độ giảm thế trên dây bằng 15% điện áp hiệu dụng nơi phát điện. Để giảm hao phí trên đường dây 100 lần (công suất tiêu thụ vẫn không đổi, coi điện áp nơi tiêu thụ luôn cùng pha với dòng điện) thì phải nâng điện áp hiệu dụng nơi phát lên
A. 10 lần. B. 7,125 lần. C. 8,515 lần. D. 10,125 lần.
Câu 37. Đặt điện áp u  U 2 cost V (U và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện

trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm

Hiện tại Đề thi thử Lý 2020 Thầy Hà Hocmai Số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >