Đề thi thử Lý 2020 Megabook số 6

Đề thi thử Lý 2020 Megabook số 6

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lý 2020 Megabook số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lý 2020 Megabook số 6 pdf

Download ngay


u đoạn mạch một điện áp xoay chiều

u  U0 cos100t V . Khi
103

C  C1 

F thì
2

cường độ dòng điện qua mạch là i1 sớm pha so với u một góc φ1 và khi C  C2 

F thì cường độ dòng
5

điện qua mạch là i2 sớm pha so với u một góc φ2. Biết φ1 + φ2 = 900. Giá trị của điện trở R là
A. 150 Ω. B. 1000 Ω. C. 200 Ω. D. 100 Ω.
Câu 31. Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm, tụ điện và biến trở R mắc nối tiếp. Thay đổi giá trị của biến trở thấy có hai giá trị của biến trở là R1 = 20 Ω và R2 = 100 Ω , trong đó một giá trị làm công suất trên biến trở cực đại, một giá trị làm công suất trên cả đoạn mạch cực đại. Điện trở của cuộn dây gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 76 Ω. B. 132 Ω. C. 118 Ω. D. 58 Ω.
Câu 32. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều 220 V − 50 Hz, khi đó điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6 V. Số vòng dây thứ cấp là
A. 80 vòng. B. 42 vòng. C. 60 vòng. D. 30 vòng.
Câu 33. Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) (với U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Tại thời điểm t1, điện áp tức thời giữa đầu điện trở, hai đầu tụ và hai đầu đoạn mạch lần lượt là 25 V, − 75 V và 100 V. Tại thời điểm t2 điện áp tức

thời giữa hai đầu điện trở và tụ điện là −25

V và 25

V. Giá trị của U0 bằng

A. 75 V. B. 150 V. C. 200 V. D. 100 V.
Câu 34. Một vòng dây dẫn kín đặt trong từ trường đều, mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ. Biết rằng, vòng dây giới hạn diện tích 20 cm2, độ lớn cảm ứng từ biến thiên đối với thời gian theo biểu thức B = 0,2t2 (T). Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong vòng dây tại thời điểm t = 3 s là
A. 4,8 mV. B. 2,4 mV. C. 6,2 mV. D. 3,6mV
Câu 35. Khảo sát thực nghiệm một con lắc là xo trên mặt phẳng

Hiện tại Đề thi thử Lý 2020 Megabook số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >