Đề thi thử Lý 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Lý 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Lý 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lý 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lý 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


. Gọi M và N là hai điểm trên dây cách O lần lượt 6 cm và 9 cm. Không tính thời điểm t = 0, kể từ khi O dao động, thời điểm ba điểm O, M, N thẳng hàng lần thứ 2 là
A. 0,387 s. B. 0,463 s. C. 0,500 s. D. 0,375 s.
Câu 37: Điện năng được truyền từ một nhà máy điện với công suất không đổi đến một khu dân cư có 30 hộ dân bằng đường dây tải điện một pha. Theo tính toán của các kỹ sư, nếu điện áp nơi truyền đi là U và lắp một máy hạ áp có hệ số hạ áp k =30 để dùng chung cho toàn khu dân cư thì cung cấp đủ điện cho 20 hộ. Cho rằng: công suất sử dụng điện năng của tất cả các hộ dân như nhau và điện áp luôn cùng pha với dòng điện. Khi tăng điện áp nơi truyền đi lên 2U, để cung cấp đủ điện năng cho cả 30 hộ dân thì cần sự dụng máy hạ áp có hệ số hạ áp là bao nhiêu?
A. 63. B. 60. C. 90. D. 45.

Câu 38: Pôlôni 210 Po phóng xạ alpha có chu kì bán rã 138 ngày. Sau 276 ngày, lượng khí hêli được giải
phóng ra ở điều kiện tiêu chuẩn bằng bao nhiêu? Biết khối lượng ban đầu của Po là 1 mg, ở điều kiện chuẩn 1 mol khí chiếm 22,4 lít.
A. 2,8.10-4 lít. B. 6,5.10-4 lít. C. 3,7.10-5 lít. D. 8,0.10−5 lít
Câu 39: Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song cách nhau 8 cm và cùng song song với trục Ox, vị trí cân bằng của chúng nằm trên đường vuông góc chung đi qua O. Đồ thị li độ theo thời gian như hình vẽ. Trong quá trình dao động, khoảng cách xa nhau nhất giữa hai chất điểm gần bằng
A. 18 cm. B. 10 cm.
C. 12, 81 cm. D. 16,2 cm.

Câu 40: Đặt điện áp u  U 2 cost   (U và u) không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp

uMB

giữa hai điểm M, B theo thời gian t khi K mở và khi

K đóng. Biết điện trở R = 2r. Giá trị của U là:
A. 193,2 V. B. 187,1 V.
C. 136,6 V D. 122,5V

1-D 2-A 3-D 4-A 5-C 6-C 7-D 8-D 9-C 10-B
11-C 12-A 13-D 14-B 15-D 16-C 17-A 18-

Hiện tại Đề thi thử Lý 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >