Đề thi thử Lý 2020 CCBOOK Số 21 có lời giải

Đề thi thử Lý 2020 CCBOOK Số 21 có lời giải

Đề thi thử Lý 2020 CCBOOK Số 21 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lý 2020 CCBOOK Số 21 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lý 2020 CCBOOK Số 21 có lời giải pdf

Download ngay


nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần luợt là E
= 30 V, r = 3 Ω; các điện trở có giá trị là R1 = 12Ω, R2 = 36Ω, R3 = M N
18 Ω. Số chỉ ampe kế gần đúng bằng
A. 0,74 A B. 0,65 A
C. 0,5 A D. 1A
Câu 39. Trên mặt chất lỏng, có hai nguồn kết hợp S2 và S2 cách nhau 15 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uS1 = uS2 = 2cos(10πt – π/4) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 20 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đường thẳng vuông góc với S1S2 tại S2 lấy điểm M sao cho MS1 = 25 cm và MS2 = 20 cm. Điểm A và B lần lượt nằm trong đoạn S2M với A gần S2 nhất, B xa S2 nhất, đều có tốc độ dao động cực đại bằng 12,57 cm/s. Khoảng cách AB là
A. 14,71 cm. B. 6,69 cm. C. 13,55 cm. D. 8,00 cm
Câu 40. Cho đoạn mạch L, R, C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự đó. Biết R = 50 Ω, cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V). Cho đồ thị (1) biểu diễn điện áp ở hai đầu đoạn mạch chứa RL, đồ thị (2) biểu diễn điện áp ở hai đầu đoạn mạch chứa RC. Độ tự cảm của cuộn cảm là

A. L  1 H
2
C. L  1 H
3

B. L  2 H

D. L  1 H

1.D 2.D 3.C 4.A 5.B 6.D 7.A 8.D 9.D 10.B
11.B 12.D 13.A 14.A 15.B 16.C 17.A 18.B 19.C 20.C
21.D 22.D 23.C 24.B 25.C 26.D 27.C 28.D 29.D 30.C
31.C 32.D 33.C 34.D 35.A 36.C 37.C 38.A 39.B 40.C

10XYOURMARK – VẬT LÝ 34 TỰ HOC 365

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI Đ OẠN CU ỐI
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2020 S Ố 7
SỞ HỒ CHÍ MINH LẦN 1

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ

Hiện tại Đề thi thử Lý 2020 CCBOOK Số 21 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >