Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ĐỀ THI THỬ 4

THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 : Cho các sự kiện sau:
1. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
2. Quân Nhật vượt biên giới Việt-Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam.
3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.
A. 1, 3, 2. B. 1, 2, 3. C. 3, 2, 1. D. 2, 3 ,1.
Câu 2 : Đường lôi đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?
A. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm B. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.
C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm D. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
Câu 3 : Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhât của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai?
A. Tạo ra một khối lượng hàng hoá đồ sộ
B. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.
C. Sự giao lưu quốc tê ngày càng được mở rộng
D. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ.
Câu 4 : Khẩu hiệu nào do Đảng và chính phủ nêu lên trong chiến dịch Điện Biên Phủ?
A. Tốc chiến, tốc thắng để nhanh chóng kết thúc chiến dịch
B. Tiêu diệt hết quân địch ở Điện Biên Phủ
C. Điện Biên Phủ thành mồ chôn giặc Pháp
D. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng
Câu 5 : “Đả đảo đế quốc”, “Đả đảo phong kiến” là hai khẩu hiệu của phong trào cách mạng nào ở Việt Nam trong thời kì 1930 – 1945?
A. Phong trào 1936 – 1939. B. Phong trào 1932 – 1935.
C. Phong trào 1930 – 1931. D. Phong trào 1940 – 1945.
Câu 6 : “muốn được giải phóng ,các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”là bài học của Nguyễn Ái Quốc rút ra sau sự kiện nào tại Pháp:
A. Nguyễn Ái Quốc đọc bản “sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa ”của Lê Nin
B. Th

Hiện tại Đề thi thử Lịch Sử 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >