Đề thi thử Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

g cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
Câu 15: Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỷ XX là:
A. do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu con người.
B. do cần khôi phục nền kinh tế thế giới bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng.
C. do cần khắc phục sự lạc hậu về kỹ thuật trong sản xuất.
D. do thế giới hình thành 2 cực, 2 phe nên tăng cường đầu tư phát triển khoa học – kỹ thuật.
Câu 16: Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, Đảng ta chủ trưong hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc vì:
A. quân Trung Hoa Dân quốc có thiện chí với ta.
B. ta cần thời gian chuẩn bị tổng tuyển cử.
C. ta cần tránh xung đột với nhiều kẻ thù, phải tập trung lực lượng đánh Pháp ở Nam Bộ.
D. quân Trung Hoa Dân quốc tìm cách chống phá ta.
Câu 17: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội ngày 6/1/1946 ở nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945?
A. Phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phát xít.
B. Giáng một đòn mạnh vào âm mưu lật đồ, chia rẽ của kẻ thù.
C. Thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc.
D. Nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế
Câu 18: Nền tảng căn bản trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Mở rộng quan hệ với các nước châu Á.
B. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.
C. Chú trọng phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á.
D. Coi trọng quan hệ với Tây Âu.
Câu 19: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 chủ trương đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên vị trí hàng đầu là do:
A. mâu thuẫn giữa tư sản dân tộc với vô sản gay gắt.
B. mâu thuẫn giữa địa chủ với nông dân gay gắt.
C. mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với phát xít gay gắt.
D. mâu thuân giữa nhân dân ta với đế quốc và tay sai gay gắt.
Câu 20: Pháp tiếu hành chương trình khai thác thuộc địa lần thử 2 ở Việt Nam tron

Hiện tại Đề thi thử Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >