Đề thi thử Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 11 có lời giải

Đề thi thử Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 11 có lời giải

Đề thi thử Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 11 có lời giải pdf

Download ngay

àm mất màu dung dịch brom?
A. Anken. B. Ankan. C. Ankin. D. Ankađien.
Câu 47. Chất nào trong số các chất sau đây chứa chức ancol?
A. Axit etanoic. B. Etanol. C. Phenol. D. Etanal.
Câu 48. Axit photphoric có công thức phân tử là
A. HPO3. B. H3PO3. C. H3PO4. D. H2SO4.
Câu 49. Chất nào dưới đây thuộc loại polime tổng hợp?
A. Tơ axetat. B. Polietilen. C. Tinh bột. D. Xenlulozơ.
Câu 50. Chất nào trong số các chất sau đây không phải là chất dẻo?
A. Polistiren. B. Polietilen. C. Poli (vinyl clorua). D. Poliacrylonitrin.
Câu 51. Cho m gam H3PO4 vào 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch chỉ chứa muối trung hòa. Giá trị của m là
A. 19,6. B. 4,9. C. 9,8. D. 14,7.
Câu 52. Glucozơ có công thức phân tử là
A. C6H14O6. B. C6H12O6. C. C12H22O11. D. C6H10O5.
Câu 53. Thí nghiệm về tính tan trong nước của amoniac như hình vẽ dưới đây:

Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >