Đề thi thử Hóa 2020 Thầy Thành Hoc24h số 6

Đề thi thử Hóa 2020 Thầy Thành Hoc24h số 6

Đề thi thử Hóa 2020 Thầy Thành Hoc24h số 6
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 Thầy Thành Hoc24h số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 Thầy Thành Hoc24h số 6 pdf

Download ngay

ức cấu tạo của X phù hợp là
A.3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 70: Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, cường độ dòng điện I = 2A. Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm là a gam và catot chỉ thu được kim loại. Sau thời gian 2t giây khối lượng dung dịch giảm (a + 5,36) gam (biết a > 5,36) và thu được dung dịch X. Biết dung dịch X hòa tan tối đa được 3,36
gam Fe (sản phẩm khử của N chỉ là NO). Coi lượng nước bay hơi trong quá trình điện phân không đáng
kể, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước. Giá trị của t là
A.3860 B. 7720 C. 5790 D. 4825

Câu 71: Hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm

Fe3O4 ; FeS2

trong 63 gam dung dịch HNO3 nồng độ

x%, thu được sản phẩm gồm 1,568 lít (ở đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N 5 ) và dung dịch Y.
Cho dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 9,76 gam chất rắn. Giá trị của x là
A.47,2 B. 46,6 C. 44,2 D. 46,2
Câu 72: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa HCl 0,4M và Cu(NO3 )2 0,2M. Lắc đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được 0,75m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO (ở đktc, là sản

phẩm khử duy nhất của

NO3

). Giá trị của m và V lần lượt là

A.5,44 và 0,896 B. 9,13 và 2,24 C. 5,44 và 0,448 D. 3,84 và 0,448
Câu 73: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin tác dụng với dung dịch HCl dư thu được
(m + 13,87) gam muối. Mặt khác, lấy m gam X tác dụng với dung dịch KOH dư thu được (m + 17,48) gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A.41,06 B. 33,75 C. 32,25 D. 39,60
Câu 74: Cho hỗn hợp E gồm 0,2 mol chất hữu cơ X mạch hở ( C6H13O4 N ) và 0,3 mol este Y ( C4 H6O4 ) hai chức tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và a gam hỗn hợp ba muối khan (đều có cùng s

Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 Thầy Thành Hoc24h số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >