Đề thi thử Hóa 2020 số 6

Đề thi thử Hóa 2020 số 6

Đề thi thử Hóa 2020 số 6
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 số 6 pdf

Download ngay

Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin. B. Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin.
C. Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ. D. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin.

Câu 31: Polime đươc

điều chế bằng phản ứ ng trùng ngưng là

A. Polietilen. B. Nilon-6,6. C. Poli(vinyl clorua). D. Polistiren.

Câu 32: Thưc

hiên

các thı́ nghiêm

sau:

(a) Suc̣
(b) Suc

CO2 đến dư vào dung dic̣ h Ba(OH)2.
CO2 đến dư vào dung dich NaAlO2 (hay NaAl[OH]4) .

(c) Cho nước vôi vào dung dich NaHCO3.
(d) Cho dung dich chứ a NaOH vào lươṇ g dư dung dich AlCl3.
(e) Đun nóng dung dich chứ a Ca(HCO3)2.
(g) Cho mẩu Na vào dung dic̣ h CuSO4.

Số thı́ nghiêm

thu đươc

kết tủa sau phản ứ ng là

A. 2. B. 5. C. 6. D. 4.
Câu 33: Cho dãy các kim loai: Mg, Fe, Ag. Kim loaị trong dãy có tı́nh khử yếu nhất là
A. Ag. B. Cu. C. Fe. D. Mg.

Câu 34: Hỗn hơp

E gồm các este đều có công thứ c phân tử C8H8O2 và chứ a vòng bezen. Cho 0,08 mol

hỗn hơp

E tác duṇ g vừ a đủ với dung dic̣ h KOH, đun nóng. Sau phản ứ ng, thu đươc

dung dich X và 3,18

gam hỗn hơp

ancol Y. Cho toàn bô ̣lương Y tác duṇ g với lươṇ g Na dư thu đươc

0,448 lı́t H2 ở đktc. Cô can

dung dich X đươc

m gam chất rắn khan. Biết các phản ứ ng xảy ra hoàn toàn. Gı́a tri ̣của m là

A. 13,70. B. 11,78. C. 12,18. D. 11,46.

Câu 35: Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly – Ala – Val – Ala – Gly, thu đươc đipeptit mach hở chứ a Gly?

tối đa bao nhiêu

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 36: Chất nào dưới đây thuôc

loaị amino axit?

A. H2 NCH2COOH . B. CH3COOC2H5 . C. C2H5 NH2 . D. HCOONH4 .

Câu 37: Cho 11 gam hỗn hơp

E gồm hai este X và Y (đều đơn chứ c, mac̣ h hở và MX < MY) tác duṇ g vừ a đủ với dung dich chứ a 0,15 mol KOH đun nóng Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >