Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 6

Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 6

Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 6
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 6

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 Megabook số 6 pdf

Download ngay

: 132330] Chất hữu cơ nào sau đây trong thành phần phân tử không có nguyên tố oxi?
A. Ancol etylic. B. Axetanđehit. C. Axetilen. D. Tristearin.
Câu 48: [ID: 132331] Trong công nghiệp, quặng nào dưới đây được dùng để luyện gang?
A. Boxit. B. Criolit. C. Đôlômit. D. Hematit.
Câu 49: [ID: 132332] Chất nào sau đây không dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?
A. Ca(OH)2. B. HCl. C. Na3PO4. D. Na2CO3.
Câu 50: [ID: 132333] Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?
A. Polisaccarit. B. Poli(vinyl clorua).
C. Poli(etylen terephatalat). D. Nilon-6,6.

Câu 51: [ID: 132334] Fructozơ không phản ứng với
A. H2 có Ni xúc tác, đun nóng. B. dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.
C. nước brom. D. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
Câu 52: [ID: 132335] Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. CrO3. B. K2Cr2O7. C. Cr2O3. D. CrCl3.
Câu 53: [ID: 132336] Cho phản ứng : (X) + Fe3+ → Fe + … Kim loại (X) nào sau đây thỏa mãn phương trình trên ?
A. Cu. B. Zn. C. Ag. D. Pb.
Câu 54: [ID: 132337] Công thức cấu tạo mạch hở của glucozơ là
A. CH2OH[CHOH]4CHO. B. CH2OH[CHOH]4CH2OH.
C. CH2OH[CHOH]5CHO. D. CH2OH[CHOH]4COOH.
Câu 55: [ID: 132338] Trong các polime sau, polime nào có cấu trúc mạng không gian?
A. Cao su lưu hóa. B. Amilopectin. C. Xenlulozơ. D. Amilozơ.
Câu 56: [ID: 132339] Thể tích (ml) dung dịch KOH 0,5M cần dùng để hòa tan hết 5,1 gam bột nhôm oxit là
A. 200. B. 50. C. 400. D. 100.
Câu 57: [ID: 132340] Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?
A. Vôi sống (CaO). B. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O).
C. Đá vôi (CaCO3). D. Thạch cao nung (CaSO4.H2O).
Câu 58: [ID: 132341] Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Công thức của Y là
A. C2H3COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOC2H3. D. C2H3COOC2H5.
Câu 59: [ID: 132342] Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml du

Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >