Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 11 có lời giải

Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 11 có lời giải

Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 Megabook số 11 có lời giải pdf

Download ngay

D. 0,07 mol.
Câu 9: Cho 360 g glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ khí CO 2 sinh ra hấp
thụ vào dd NaOH dư được 318 g muối. Hiệu suất phản ứng lên men là
A. 75,0% B. 80,0% C. 62,5% D. 50,0%.
Câu 10: Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm
mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom. Để trung hòan toàn 3,15 gam hỗn hợp X
cần 90 ml dd NaOH 0,5M. Thành phần phần trăm khối lượng của axit axetic trong hỗn hợp
X là
A. 35,24% B. 45,71% C. 19,05% D. 23,49%
Câu 11: Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp Mg, Al bằng 500ml dung dịch HCl 1M và H 2 SO 4
loãng 0,28 M thu được dung dịch X va 8,736 lít H 2 . Cô cạn dung dịch X thu được khối
lương muối là
A. 25,95 gam B. 38,93 gam C. 103,85 gam D. 77,86 gam
Câu 12: Cho 10,0 lít H 2 và 6,72 lít Cl 2 (đktc) tác dụng với nhau rồi hoà tan sản phẩm vào
385,4 gam nước ta thu được dung dịch X. Lấy 50,000g dung dịch X tác dụng với dung dịch
AgNO 3 thu được 7,175 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng giữa H 2 và Cl 2 là:
A. 33,33% B. 45% C. 50% D. 66,67%.
Câu 13: Cho 6,4 gam Cu vào bình chứa 500 ml dung dịch HCl 1M, sau đó cho tiếp 17 gam
NaNO 3 thấy thoát ra V lít khí NO ở (đktc). Tính V
A. 1,12lít B. 11,2lít C. 22,4 lít D. 1,49 lít.
Câu 14: Có bao nhiêu este mạch hở có công thức phân tử là C 5 H 8 O 2 khi bị xà phòng hóa
tạo ra một anđêhit? (Không tính đồng phân lập thể)
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 15: Cho sơ đồ : 0032NHHOttXYZTX .
Các chất X, T (đều có chứa nguyên tố C trong phân tử) có thể lần lượt là
A. 243,,CONHHCO B. 43,CONHHCO
C. 243
2,CONHCO

D. 23
2,COCaHCO

Câu 16: Một pentapeptit được tạo ra từ glyxin và alanin có phân tử khối 345 đvc . Số gốc
glyxin và alanin trong chuỗi peptit trên là:
A. 3 và 2 B. 1 và 4 C. 4 và 1 D. 2 và 3.
Câu 17: Dãy các chất đều có phản ứng thuỷ phân là

A. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE.
B. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, lipit

Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >