Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ện thường
A. C6H5NH2. B. H2NCH2COOH. C. Mg(OH)2. D. (C6H10O5)n.

Câu 56: [ID : 118214] Thạch cao nung được dùng để bó bột, đúc tượng do có hiện tượng giãn nở thể tích khi đông cứng. Thành phần chính của thạch cao nung chứa
A. CaSO4. B. CaSO4.2H2O. C. CaSO4.H2O. D. Ca(HCO3)2.
Câu 57: [ID : 118215] Trong các chất sau đây, chất nào có trạng thái khác với các chất còn lại ở điều kiện thường ?
A. metyl aminoaxetat. B. Alanin. C. axit glutamic. D. Valin.
Câu 58 : [ID : 118216] Cho 16,8 gam Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,75M. Sau một thời gian, lấy thanh sắt ra cân nặng 17,6 gam. Khối lượng đồng bám vào thanh sắt là
A. 19,2. B. 6,4. C. 0,8. D. 9,6.
Câu 59 : [ID : 118217] Chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O2. Khi đun X với dung dịch KOH thu được muối Y, biết MX < MY. Số công thức cấu tạo của X là A. 5. B. 3. C. 4. D. 6. Câu 60 : [ID : 118218] Lên men m gam glucozơ (hiệu suất 75%), thành ancol etylic và khí CO2. Dẫn toàn bộ lượng CO2 này vào bình đựng nước vôi trong thấy tách ra 40 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X đến khi lượng kết tủa tối đa thì dừng lại và sử dụng hết 0,04 mol dung dịch NaOH. Giá trị của m là A. 45,0. B. 52,8. C. 43,2. D. 57,6. Câu 61 : [ID : 118219] X là dung dịch HCl nồng độ x(M), Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y(M). Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, thu được V1 lít CO2(đktc). Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X, thu được V2 lít CO2 (đktc), biết tỉ lệ V1 : V2 = 3 : 5. Tỉ lệ x : y là A. 10 : 7 B. 5 : 3. C. 7 : 5. D. 7 : 3 . Câu 62: [ID : 118220] Hai chất P, Q có cùng công thức phân tử lần lượt C3H12N2O3 và C2H7NO3. Khi cho P, Q phản ứng với dung dịch HCl cùng tạo ra khí Z ; còn với dung dịch NaOH cùng cho khí Y. Nhận xét nào sau đây đúng ? A. Khí Y làm đỏ giấy quỳ tím ẩm. B. Khí Z làm xanh quỳ tím ẩm. C. MY > MZ. D. MY < MZ. Câu 63: [ID : 118221] Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 Megabook số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >