Đề thi thử Hóa 2020 Hoc24h số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 Hoc24h số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa 2020 Hoc24h số 16 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Hóa 2020 Hoc24h số 16 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Hóa 2020 Hoc24h số 16 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

Câu 22. Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Cho X phản ứng với dung dịch AgNO3
trong NH3 thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là
A. fructozơ, amoni gluconat. B. glucozơ, axit gluconic.
C. glucozơ, amoni gluconat. D. glucozơ, bạc.

Câu 23. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng
tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là
A. 33,00. B. 26,73. C. 25,46. D. 29,70.
Câu 24. Sản phẩm hữu cơ của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là
A. propyl fomat. B. metyl propionat. C. propyl propionat. D. metyl axetat.
Câu 25. Có 4 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M, HNO3 1M, NaOH 1M, HCl 1M. Cho 5 ml mỗi dung dịch vào 4 ống nghiệm và kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T, kết quả thu được như sau:
– Hai dung dịch X và Y tác dụng được với FeSO4.
– Dung dịch Z có pH thấp nhất trong 4 dung dịch.
– Hai dung dịch Y và T phản ứng được với nhau.
Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. HNO3, NaOH, H2SO4, HCl. B. NaOH, HNO3, H2SO4, HCl.
C. HCl, NaOH, H2SO4, HNO3. D. HNO3, NaOH, HCl, H2SO4.
Câu 26. Cho 2,4 gam bột kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với 250ml dung dịch chứa FeSO4 0,2M và CuSO4 0,3M, sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 6,2. B. 6,4. C. 5,4. D. 6,0.
Câu 27. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(2) Cho bột Zn vào lượng dư dung dịch HCl.
(3) Dẫn khí H2 dư qua ống sứ chứa bột CuO nung nóng.
(4) Cho Ba vào lượng dư dung dịch CuSO4.
(5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 28. Hỗn hợp M gồm 3 peptit X, Y, Z (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 2 có tổng số liên kết peptit trong 3 phân tử X, Y, Z bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 78,10 gam M thu được 0,40 mol

Hiện tại Đề thi thử Hóa 2020 Hoc24h số 16 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >